Takk for din tid

Aspirasjons kart

Ta testen

Få ditt Aspirasjonskart

Nå dine mål

Hvilke konkrete mål har du med treningen?

 • Veldig mye Ganske Vet ikke Litt Ikke i det hele tatt
 • Bli mer kroppsbevisst 1 2 3 4 5
 • Koble av og fjerne daglig stress 1 2 3 4 5
 • Gå ned i vekt og finne min idealvekt 1 2 3 4 5
 • Forme og forbedre kroppens utseende 1 2 3 4 5
 • Være fysisk aktiv for å holde meg frisk 1 2 3 4 5
 • Trene regelmessig for å få en bedre livsstil 1 2 3 4 5
 • Få mer muskler 1 2 3 4 5
 • Være suksessrik takket være min fysikk 1 2 3 4 5
 • Være trent for den sporten jeg utøver 1 2 3 4 5
 • Forbedre mine sportslige prestasjoner 1 2 3 4 5
 • Bruke fritiden til noe meningsfylt 1 2 3 4 5
 • Bli kjent med andre og få nye erfaringer 1 2 3 4 5

Det er også viktig å...

 • Veldig mye Ganske Vet ikke Litt Ikke i det hele tatt
 • Lytte til kropp og sjel for å oppnå balanse 1 2 3 4 5
 • Verdsette seg selv, samt å bli verdsatt av andre 1 2 3 4 5
 • Være og føle meg i god form 1 2 3 4 5
 • Oppnå suksess, ta kontroll og få oppmerksomhet 1 2 3 4 5
 • Forbedre dine fysiske prestasjoner 1 2 3 4 5
 • Omgås andre mennesker gjennom morsomme aktiviteter 1 2 3 4 5

Hvilke aktiviteter foretrekker du?

 • Veldig mye Ganske Vet ikke Litt Ikke i det hele tatt
 • Uttøyning og bevegelighetstrening. 1 2 3 4 5
 • Trene for å bygge og forme kroppen min 1 2 3 4 5
 • Kondisjonstrening på tredemølle 1 2 3 4 5
 • Styrketrening med frivekter 1 2 3 4 5
 • Sportsrelatert trening 1 2 3 4 5
 • Gruppetrening 1 2 3 4 5

For å finne ut mer om dine målsetninger, vennligst fyll ut følgende felt.

Aspiration Finder©
Bemerkninger med hensyn til behandling av persondata
Disse reglene og retningslinjene beskriver hvordan dine personlige data vil bli behandlet av programvareapplikasjonen "Aspiration Finder©" ("Applikasjonen") som tilhører Technogym S.p.A., et datterselskap i Italia med adresse i Via G. Perticari nr. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italia ("Technogym"). Applikasjonen gis på lisens og er tilgjengelig på nettet på A.S.D. ZETA 4 - VIA PIA 100r Savona - 17100 - Savona ("Operatøren").
Applikasjonen er også tilgjengelig på nettsiden www.technogym.com ("Området") eller integrert på nettsiden til Operatøren.
Applikasjonen hjelper deg å definere målsettingene som motiverer deg til å drive fysisk aktivitet. Dette gjøres ved automatisk behandling av visse personlige data som er samlet inn, som er behandlet og lagret i databasen til Applikasjonen. Disse dataene behandles kun av Operatøren, som derfor er eieren av behandlingen som utføres. Technogym kan kun benytte dataene som er samlet inn av Applikasjonen i aggregert form for å forbedre tjenestene, i dette tilfellet vil dataene uansett være anonyme.
Siden disse punktene ikke inngår i direktivet om personvern, gjelder de ikke for Operatøren. Vi ber brukerne lese igjennom informasjonen som Operatøren etter lov må legge frem med hensyn til behandling av personlige data. Uansett ber vi deg lese nøye igjennom dette dokumentet for å forstå hvilen politikk og hvilke hensyn som ligger til grunn for Applikasjonens behandling av data.
 1. Type data som samles inn og hvilke metoder som benyttes.
  Bruken av Applikasjonen omfatter innsamling og behandling av personlig data knyttet til detaljer vedrørende personen (som navn, etternavn, e-mail adresse, telefonnummer) og data knyttet til personopplysninger som er samlet inn ved spørreskjema og som behandles automatisk. Uansett er dette informasjon som brukerne formidler frivillig og den samles ikke inn automatisk, det er kun behandlingen av dataene som skjer automatisk av Applikasjonen.
 2. Hensikter og metoder ved behandling av data.
  Alle dataene som samles inn i Applikasjonens database vil bli brukt for å identifisere brukernes målsettinger. I tillegg til å oppfylle de lovmessige kravene, må Operatøren spesifikt informere om eventuelle andre hensikter med dataene i dokumentet om behandling av persondata.
 3. Plassen hvor de personlige dataene vil bli lagret.
  Registreringen av dataene innebærer at en godtar at dataene vil bli lagret i Applikasjonens database i en server plassert i Italia, de overvåkes og kontrolleres av Technogym og/eller deres utvalgte leverandører av nettverkslagring og oppbevarende og/eller utviklende vedlikeholdstjenester. Denne databasen vil gjøres tilgjengelig for Operatøren og opprettholdes på vegne av Operatøren, som har det fulle juridiske ansvaret for behandlingen av persondataene. Husk likevel at det alltid vil være en viss risiko knyttet til overføringen av data via Internet, selv om Technogym tar alle de nødvendige sikkerhetsmessig forholdsreglene kan vi ikke garantere 100% sikring. Det vil alltid eksistere en viss risiko for den registrerte brukeren ved overføring av data på nettet. Fra det øyeblikket vi mottar dataene i vår database, vil vi bruke metoder og prosedyrer for å hindre ikke autorisert tilgang og skade.
 4. Personer eller kategorier av personer som får kjennskap til de personlige dataene eller som har tilgang til dataene som kontrollører eller som behandlere eller formidlere av dataene.
  Personlig data som har kommet inn i databasen vil være tilgjengelig for og brukt av Operatøren i overensstemmelse med målsettingene som er definerte. Operatøren på sin side kan overlate behandlingen av dataene til eget personale eller freelance personale i overensstemmelse med målsettingene som Operatøren kan fastsette.
 5. Behandlingens varighet.
  Det er Operatørens fulle ansvar å fastsette hvor lenge dataen skal oppbevares i databasen og behandles. Vær vennlig å kontrollere betingelsene med din Operatør.

INFORMATIVA PRIVACY  (Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO”)

Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e formula di acquisizione al consenso: assenso e consenso al trattamento dei dati personali da parte degli aventi diritto e degli interessati al trattamento dei loro dati personali. Per meglio chiarire alcuni terminologie riportiamo alcune brevi definizioni:

Trattamento: qualunque operazione o suo complesso effettuato con o senza strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo ,l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Interessato: la persona fisica o giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

Dato anonimo: il dato che in origine a seguito del trattamento non può essere associato ad un interessato identificabile.

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il
D.Lgs 101/2018 ed il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del
D.Lgs 101/2018 in linea col Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1 I dati, da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti finalità:
Iscrizione e regolare inserimento nei registri e negli elenchi in qualità di Socio della nostra Associazione Sportiva:

 • Formalità burocratiche, organizzative per regolare iscrizione dell’interessato ed espletamento relativi obblighi di legge
 • Svolgimento pratiche obbligatorie per legge, di ordinaria amministrazione legale e fiscale
 • Comunicazioni organizzative e coordinamento congiunto Associazione/Associato per l’erogazione e somministrazione dei servizi/attività previste dallo Statuto
Iscrizione alle Federazioni o Associazioni centrali nazionali di riferimento.
il tutto trattato, conservato e tutelato all’interno del sistema aziendale in duplice versione:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
BANCA DATI CARTACEA DEI CLIENTI

2 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3 Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata regolare iscrizione del Socio interessato e la conseguente mancata prosecuzione del rapporto con l’Associazione.

4 I dati potranno essere diffusi presso:

 • Studi o professionisti esterni esclusivamente per disbrigo pratiche fiscali o richieste dalla Legge
 • Federazioni o sedi nazionali delle Associazioni di riferimento
 • Collaboratori o soggetti esterni in caso di particolari iniziative/manifestazioni organizzate dall’Associazione in accordo con i soci stessi e puntualmente valutate e trattate adeguatamente volta per volta con la massima attenzione richiesta, in ottemperanza al Regolamento Ue 2016/679

Attraverso e mediante:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
e via Posta; Fax; Posta elettronica; Internet
e con l’ausilio e quindi anche con la condivisione/trasmissione dei dati messi a disposizione con/a tutte le componenti professionali utili al raggiungimento dello scopo ed allo svolgimento delle attività previste e proposte dall’Associazione ed esplicitamente richieste da ogni singolo associato.

Ovvero i dati potranno essere comunicati ad incaricati esterni alla struttura (autisti, albergatori, ristoratori, responsabili o tecnici di teatro, ecc…) per ottemperare o quantomeno attenersi ad obblighi previsti dalla legge, ai regolamenti nazionali vigenti o alle normative comunitarie e per il regolare svolgimento delle attività.

 

5 Il titolare del trattamento è:
Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO” Via Pia, 100R, 17100 Savona

– Presidente Sig. Valle

Kontakt resepsjonen for å få informasjon om brukerbetingelsene

* Obligatorisk felt

Ditt Aspirasjonskart er sendt til din e-post adresse.

Klikk her, hvis du ikke har mottatt den å klikke her