Dank u wel voor uw tijd

Aspiration map

Vul de enquête in

Haal uw aspiratiekaart op

Begin te bewegen

In welke mate wilt u de onderstaande doelstellingen bereiken door middel van training?

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Mijn lichamelijk bewustzijn vergroten 1 2 3 4 5
 • Ontspannen en de dagelijkse stress van me afwerken 1 2 3 4 5
 • Afvallen en mijn ideale gewicht bereiken 1 2 3 4 5
 • Mijn lichaam vormen en er beter uitzien 1 2 3 4 5
 • Lichamelijk actief zijn om gezond te blijven 1 2 3 4 5
 • Regelmatig bewegen om mijn levensstijl te verbeteren 1 2 3 4 5
 • Mijn spiermassa laten toenemen 1 2 3 4 5
 • Mede dankzij mijn fysieke verschijning succesvol worden 1 2 3 4 5
 • Getraind worden voor de sport die ik reeds beoefen 1 2 3 4 5
 • Mijn sportprestaties verbeteren 1 2 3 4 5
 • Plezier hebben en mijn tijd nuttig besteden 1 2 3 4 5
 • Anderen leren kennen en nieuwe ervaringen opdoen 1 2 3 4 5

In welke mate vindt u het in uw leven belangrijk dat u...

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Luistert naar uzelf en uw lichaam om balans te vinden 1 2 3 4 5
 • Door uzelf en anderen wordt gewaardeerd 1 2 3 4 5
 • Fit bent en zich fit voelt 1 2 3 4 5
 • Succesvol bent, autoriteit heeft en aandacht krijgt 1 2 3 4 5
 • Uw fysieke prestaties verbetert 1 2 3 4 5
 • Met anderen bezig bent door middel van plezierige activiteiten 1 2 3 4 5

Welke van de volgende activiteiten zou u willen doen om uw doelstellingen te behalen?

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Stretchen en souplessetraining 1 2 3 4 5
 • Krachttraining met apparaten 1 2 3 4 5
 • Cardiovasculaire training op apparaten 1 2 3 4 5
 • Krachttraining met gewichten 1 2 3 4 5
 • Specifieke, sportgerelateerde training 1 2 3 4 5
 • Ontspannende groepsactiviteiten 1 2 3 4 5

Vul de onderstaande velden in om meer te weten te komen over je aspiraties.

Aspiratiezoekerr©
Opmerkingen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens
In deze voorschriften en richtlijnen zijn de wijzes beschreven waarop uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden door de software- applicatie "Aspiration Finder©" (de "Applicatie") eigendom van Technogym S.p.A., een bedrijf gevestigd in Italië met kantooradres op Via G. Perticari nr. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italië ("Technogym"). De Applicatie valt onder een licentie en is beschikbaar gesteld op het web bij A.S.D. ZETA 4 - VIA PIA 100r Savona - 17100 - Savona (de "Beheerder").
Toegang tot de Applicatie kan worden verkregen via de website www.technogym.com (de "Site") of geïntegreerd zijn binnen de website van de Beheerder.
Met de Applicatie kunt u de aspiraties die u stimuleren om lichamelijke activiteiten te verrichten definiëren. Dit vindt plaats door automatische verwerking van bepaalde verzamelde persoonlijke gegevens, verwerkt en opgeslagen door de database van de Applicatie. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt namens de Beheerder, die derhalve eigenaar is van de betreffende verwerking. Technogym kan alle door de Applicatie verzamelde gegevens uitsluitend gebruiken in geaggregeerde vorm om de service te verbeteren en deze is in ieder geval onderwerp van anonimisering.
Deze opmerkingen vormen dus geen informatiebericht over privacy van gegevens voor registratiedoeleinden die van toepassing zijn op de Beheerder. Wij vragen gebruikers het informatiebericht te lezen dat de Beheerder verplicht is te leveren met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Desalniettemin vragen wij u dit document aandachtig te lezen om het beleid en de doeleinden te begrijpen van de verwerking van de gegevens door de Applicatie.
 1. Type verzamelde gegevens en acquisitiemethoden.
  Gebruik van de Applicatie gaat gepaard met de acquisitie en verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke details (zoals naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) en gegevens met betrekking tot persoonlijke voorkeuren verzameld via een vragenlijst die automatisch verwerkt worden. In ieder geval, is het informatie die gebruikers uit vrije wil invoeren en die niet automatisch verzameld wordt, behalve dan de hierop volgende verwerking door de Applicatie.
 2. Doeleinden en methoden van gegevensverwerking.
  Alle in de database van de Applicatie verzamelde gegeven zullen gebruikt worden om de aspiraties van de gebruiker te identificeren, evenals het voldoen aan de hieruit voortvloeiende wettelijke vereisten, onderwerp van aanvullende doeleinden die de Beheerder bekend moet maken in zijn informatiebericht inzake privacy van gegevens.
 3. Plaats waar de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen.
  De registratie van de gegevens houdt de aanvaarding in dat de gegevens zullen worden opgeslagen in de database van de Applicatie op servers die zich in Italië bevinden, onderhevig aan supervisie en controle door Technogym en/of de gekozen leveranciers van web hosting en conservatieve en/of evolutieve onderhoudsdiensten. Deze Database zal beschikbaar gesteld worden aan de Beheerder en onderhouden worden namens de Beheerder, die alle wettelijke aansprakelijkheden behoudt met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Merk echter wel op dat de overdracht van gegevens via Internet desalniettemin bepaalde risico's heeft en, ook al houdt Technogym zich aan passende niveaus van veiligheid, wij geen volledige veiligheid kunnen garanderen. Alle overdracht van gegevens op het Internet vindt plaats op risico van de geregistreerde gebruiker. Vanaf het moment dat wij de gegevens ontvangen in onze database, zullen wij alle maatregelen en procedures toepassen om ongeoorloofde toegang or willekeurig welke schade te voorkomen.
 4. Personen of categorieën van personen aan wie de persoonlijke gegevens doorgegeven kunnen worden of die toegang hebben tot de gegevens als verantwoordelijken voor de verwerking of verwerkers en toepassingsgebied van verspreiding van de gegevens.
  In de database ingevoerde persoonlijke gegevens zullen beschikbaar zijn voor de Beheerder en door Beheerder gebruikt worden in overeenstemming met de hierdoor geïdentificeerde doelen. De Beheerder kan, op zijn beurt, personeelsleden of freelance stafleden aanstellen voor het verwerken van de gegevens volgens de door de Beheerder onafhankelijk gedefinieerde doeleinden.
 5. Duur van de verwerking.
  De duur van het opslaan en verwerken van gegevens in de database wordt vastgesteld en beheerd door de Beheerder onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. Controleer alstublieft de betreffende voorwaarden bij uw Beheerder.

INFORMATIVA PRIVACY  (Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO”)

Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e formula di acquisizione al consenso: assenso e consenso al trattamento dei dati personali da parte degli aventi diritto e degli interessati al trattamento dei loro dati personali. Per meglio chiarire alcuni terminologie riportiamo alcune brevi definizioni:

Trattamento: qualunque operazione o suo complesso effettuato con o senza strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo ,l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Interessato: la persona fisica o giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

Dato anonimo: il dato che in origine a seguito del trattamento non può essere associato ad un interessato identificabile.

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il
D.Lgs 101/2018 ed il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del
D.Lgs 101/2018 in linea col Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1 I dati, da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti finalità:
Iscrizione e regolare inserimento nei registri e negli elenchi in qualità di Socio della nostra Associazione Sportiva:

 • Formalità burocratiche, organizzative per regolare iscrizione dell’interessato ed espletamento relativi obblighi di legge
 • Svolgimento pratiche obbligatorie per legge, di ordinaria amministrazione legale e fiscale
 • Comunicazioni organizzative e coordinamento congiunto Associazione/Associato per l’erogazione e somministrazione dei servizi/attività previste dallo Statuto
Iscrizione alle Federazioni o Associazioni centrali nazionali di riferimento.
il tutto trattato, conservato e tutelato all’interno del sistema aziendale in duplice versione:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
BANCA DATI CARTACEA DEI CLIENTI

2 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3 Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata regolare iscrizione del Socio interessato e la conseguente mancata prosecuzione del rapporto con l’Associazione.

4 I dati potranno essere diffusi presso:

 • Studi o professionisti esterni esclusivamente per disbrigo pratiche fiscali o richieste dalla Legge
 • Federazioni o sedi nazionali delle Associazioni di riferimento
 • Collaboratori o soggetti esterni in caso di particolari iniziative/manifestazioni organizzate dall’Associazione in accordo con i soci stessi e puntualmente valutate e trattate adeguatamente volta per volta con la massima attenzione richiesta, in ottemperanza al Regolamento Ue 2016/679

Attraverso e mediante:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
e via Posta; Fax; Posta elettronica; Internet
e con l’ausilio e quindi anche con la condivisione/trasmissione dei dati messi a disposizione con/a tutte le componenti professionali utili al raggiungimento dello scopo ed allo svolgimento delle attività previste e proposte dall’Associazione ed esplicitamente richieste da ogni singolo associato.

Ovvero i dati potranno essere comunicati ad incaricati esterni alla struttura (autisti, albergatori, ristoratori, responsabili o tecnici di teatro, ecc…) per ottemperare o quantomeno attenersi ad obblighi previsti dalla legge, ai regolamenti nazionali vigenti o alle normative comunitarie e per il regolare svolgimento delle attività.

 

5 Il titolare del trattamento è:
Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO” Via Pia, 100R, 17100 Savona

– Presidente Sig. Valle

Neem contact op met een medewerker van de club om het privacybeleid te lezen.

* Verplicht veld

Uw aspiratiekaart is naar uw e-mailadres gezonden.

Als u deze niet heeft ontvangen, hier klikken alstublieft