Tack för din medverkan

Profile test

Fyll i undersökningen

Få ditt resultat

Börja röra på dig

Vilka konkreta mål vill du uppnå med träningen?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Få en ökad kroppskännedom 1 2 3 4 5
 • Minska stress och koppla av 1 2 3 4 5
 • Nå min idealvikt 1 2 3 4 5
 • Forma kroppen och se mer tränad ut 1 2 3 4 5
 • Hålla mig frisk 1 2 3 4 5
 • Bli starkare och piggare i vardagen 1 2 3 4 5
 • Öka min muskelmassa 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre på jobbet och påverka min framgång 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre i den idrott/sport jag utövar 1 2 3 4 5
 • Träna idrottsspecifik träning 1 2 3 4 5
 • Ha kul och använda min tid på ett meningsfullt sätt 1 2 3 4 5
 • Lära känna andra människor och få nya upplevelser 1 2 3 4 5

I livet tycker du det är viktigt att

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Lyssna på kropp & själ för att uppnå balans 1 2 3 4 5
 • Uppskatta mig själv och bli uppskattad av andra 1 2 3 4 5
 • Vara och känna mig i form 1 2 3 4 5
 • Känna mig framgångsrik 1 2 3 4 5
 • Hålla mig i god fysisk form 1 2 3 4 5
 • Interagera med andra genom roliga aktiviter 1 2 3 4 5

Vad tränar du helst?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Rörlighetsträning 1 2 3 4 5
 • Träning för att stärka och forma kroppen 1 2 3 4 5
 • Konditionsträning 1 2 3 4 5
 • Styrketräning 1 2 3 4 5
 • Särskild idrottsrelaterad träning 1 2 3 4 5
 • Gruppträning 1 2 3 4 5

För att få reda på mer om dina ambitioner, vänligen fyll i följande fält.

Aspiration Finder©
Information om behandling av personuppgifter
Dessa regler och riktlinjer beskriver på vilket sätt dina personuppgifter behandlas av mjukvaruapplikationen "Aspiration Finder" ©" ("Applikationen"). Denna tillhör Technogym S.p.A., ett företag som är registrerat i Italien på adressen Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italien ("Technogym"). Applikationen är auktoriserad och finns tillgänglig på webben under A.S.D. ZETA 4 - VIA PIA 100r Savona - 17100 - Savona ("Operatören").
Applikationen finns tillgänglig på hemsidan www.technogym.com ("Hemsidan") eller också utgör den en del av Operatörens hemsida. .
Applikationen gör att du kan definiera de ambitioner som driver dig till att engagera dig i fysisk aktivitet. Detta sker genom en automatisk behandling av vissa personuppgifter som samlas, hanteras och lagras i Applikationens databas. Dessa uppgifter behandlas endast för Operatörens räkning och den därtill relaterade behandlingen blir därför dennes egendom. Technogym kan endast använda de uppgifter, som samlats in generellt av Applikationen i kollektiv form, för att förbättra sin service. Dessa uppgifter måste i vilket fall som helst undergå anonymisering.
Dessa anmärkningar utgör därför inte någon form av informationsmeddelande om dataskydd för myndighetskontroll som kan hänföras till operatören. Vi ber alla användare att läsa det informationsmeddelande om behandling av personuppgifter som Operatören måste tillhandahålla. Vi ber dig likväl att noga läsa detta dokument för att förstå de principer och syften som ligger till grund för Applikationens behandling av personuppgifter.
 1. Typ av insamlade uppgifter samt insamlingsmetoder.
  Användning av applikationen innebär förvärvande och hantering av uppgifter som rör personliga detaljer (som förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om personliga preferenser, vilka samlas in med hjälp av ett frågeformulär och behandlas automatiskt. I vilket fall som helst så handlar det om information som användarna för in av egen fri vilja och som inte samlas in automatiskt, förutom att de senare behandlas av Applikationen. .
 2. Syften och metoder för behandling av uppgifterna. .
  Alla uppgifter som samlats in i Applikationens databas ska användas för att identifiera användarens ambitioner samt tillfredsställa härigenom uppkomna juridiska krav, vilka är underkastade ytterligare syften som Operatören måste bekantgöra i sitt informationsmeddelande om dataskydd.
 3. Plats där personuppgifterna ska lagras. Place where the personal data will be stored.
  Registrering av personuppgifter innebär också att man godkänner att dessa uppgifter lagras i Applikationens databas på servrar som befinner sig i Italien och som överses och kontrolleras av Technogym och/eller dess utvalda leverantörer av webbhotell och konservativa och/eller evolutiva underhållstjänster. Denna databas är tillgänglig för Operatören och underhålls för Operatörens räkning. Denne behåller allt juridiskt ansvar vad beträffar behandling av personuppgifter. Dock ber vi dig lägga märke till att dataöverföring via Internet i vilket fall som helst är förenad med vissa risker och även om Technogym observerar lämpliga säkerhetsnivåer kan vi inte garantera total säkerhet. All dataöverföring via Internet sker på den registrerade användarens egen risk. . Från det ögonblick vi mottar uppgifterna i vår databas kommer vi att ta alla mått och steg för att förhindra ej auktoriserat tillträde eller all form av skada.
 4. Personer eller kategorier av personer till vilka personuppgifterna kan vidarebefordras eller som har tillträde till uppgifterna som kontrollörer samt syfte med spridning av uppgifterna.
  De personuppgifter som lagts in i databasen kommer att vara tillgängliga för och användas av Operatören enligt fastställda ändamål. Operatören kan i sin tur anlita sina anställda eller sin frilanspersonal för behandling av uppgifterna enligt de mål som fastställts av Operatören själv. .
 5. Behandlingens löptid.
  Löptiden för lagring och behandling av personuppgifter i databasen fastställs och sköts av Operatören på eget ansvar. Kontrollera tillämpliga villkor med din Operatör .

INFORMATIVA PRIVACY  (Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO”)

Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e formula di acquisizione al consenso: assenso e consenso al trattamento dei dati personali da parte degli aventi diritto e degli interessati al trattamento dei loro dati personali. Per meglio chiarire alcuni terminologie riportiamo alcune brevi definizioni:

Trattamento: qualunque operazione o suo complesso effettuato con o senza strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo ,l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Interessato: la persona fisica o giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

Dato anonimo: il dato che in origine a seguito del trattamento non può essere associato ad un interessato identificabile.

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il
D.Lgs 101/2018 ed il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del
D.Lgs 101/2018 in linea col Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1 I dati, da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti finalità:
Iscrizione e regolare inserimento nei registri e negli elenchi in qualità di Socio della nostra Associazione Sportiva:

 • Formalità burocratiche, organizzative per regolare iscrizione dell’interessato ed espletamento relativi obblighi di legge
 • Svolgimento pratiche obbligatorie per legge, di ordinaria amministrazione legale e fiscale
 • Comunicazioni organizzative e coordinamento congiunto Associazione/Associato per l’erogazione e somministrazione dei servizi/attività previste dallo Statuto
Iscrizione alle Federazioni o Associazioni centrali nazionali di riferimento.
il tutto trattato, conservato e tutelato all’interno del sistema aziendale in duplice versione:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
BANCA DATI CARTACEA DEI CLIENTI

2 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3 Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata regolare iscrizione del Socio interessato e la conseguente mancata prosecuzione del rapporto con l’Associazione.

4 I dati potranno essere diffusi presso:

 • Studi o professionisti esterni esclusivamente per disbrigo pratiche fiscali o richieste dalla Legge
 • Federazioni o sedi nazionali delle Associazioni di riferimento
 • Collaboratori o soggetti esterni in caso di particolari iniziative/manifestazioni organizzate dall’Associazione in accordo con i soci stessi e puntualmente valutate e trattate adeguatamente volta per volta con la massima attenzione richiesta, in ottemperanza al Regolamento Ue 2016/679

Attraverso e mediante:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
e via Posta; Fax; Posta elettronica; Internet
e con l’ausilio e quindi anche con la condivisione/trasmissione dei dati messi a disposizione con/a tutte le componenti professionali utili al raggiungimento dello scopo ed allo svolgimento delle attività previste e proposte dall’Associazione ed esplicitamente richieste da ogni singolo associato.

Ovvero i dati potranno essere comunicati ad incaricati esterni alla struttura (autisti, albergatori, ristoratori, responsabili o tecnici di teatro, ecc…) per ottemperare o quantomeno attenersi ad obblighi previsti dalla legge, ai regolamenti nazionali vigenti o alle normative comunitarie e per il regolare svolgimento delle attività.

 

5 Il titolare del trattamento è:
Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO” Via Pia, 100R, 17100 Savona

– Presidente Sig. Valle

Kontakta personalen i kluben för att läsa integritetspolicyn

* Obligatoriskt fält

Ditt Profile resultat har skickats till din epostadress

Om du inte fått den klicka här