Integritet

Informationsblad för behandling av personuppgifter inom tjänsten Mywellness

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Technogym S.p.A., med stadgeenligt säte i via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italien (hädanefter även kallat "Technogym"), samlar in och behandlar vissa personuppgifter som rör dig inom de tjänster som erbjuds genom tjänsten Mywellness för de ändamål som anges nedan. Detta informationsblad gör det möjligt för dig att förstå vilka uppgifter som samlas in, varför de samlas in och hur vi använder dem.

 

Du kan kontakta oss på e-postadressen till vårt dataskyddsombud: dpo@technogym.com eller skriva till oss via traditionell post genom att skicka ett brev till vårt dataskyddsombud på adressen Technogym S.p.A., via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italien.

 

För att få kännedom om dina rättigheter kan du läsa avsnittet "De registrerades rättigheter" längst ned. 

 

 När gäller detta informationsblad?

Om du har skapat ett Mywellness-konto 

Detta avsnitt innehåller anvisningar om behandling som utförs av Technogym inom de tjänster som tillhandahålls genom plattformen mywellness, som regleras av Villkor för användning av plattformen Mywellness som användaren accepterar vid skapandet av sitt konto och som tillhandahålls genom webbplatsen www.mywellness.com, applikationer från Technogym för mobila enheter eller träningsredskap som är integrerade i plattformen och anslutna till internet (hädanefter även kallad "tjänsten Mywellness"). 

Om du tränar på ett gym som använder plattformen Mywellness

Denna integritetspolicy gäller däremot inte för behandling av personuppgifter som utförs av tredje parter som erbjuder tjänster som är integrerade i tjänsten Mywellness, såsom gym, hotell, företagsgym eller någon annan inrättning (hädanefter även kallad "anläggningen"). I dessa fall har du ett avtalsförhållande direkt med anläggningen som Technogym förser med tjänster genom plattformen Mywellness i den version som är avsedd för yrkesutövare, i egenskap av leverantör och personuppgiftsbiträde. För denna behandling måste du läsa den integritetspolicy som har tillhandahållits av anläggningen, som du kan få direkt från dem eller, om du även är registrerad för tjänsten Mywellness, kan du hitta den inuti plattformen i avsnittet "Dina center" bland "Inställningar" på din personliga sida, om dessa anläggningar har sett till att ladda upp den online. 

Om du tränar på ett gym som använder plattformen Mywellness och även har ett Mywellness-konto

Om du bestämmer dig för att skapa, eller redan har skapat, ett konto för tjänsten Mywellness och alltså beslutar dig, eller har beslutat dig, för att dela dina uppgifter som anläggningen är ansvarig för med Technogym, kommer Technogym att behandla dessa uppgifter i egenskap av självständig personuppgiftsansvarig och därmed kommer alltså denna integritetspolicy att gälla, utöver den integritetspolicy som anläggningen (eller anläggningarna) som du tränar på har.

Eftersom detta informationsblad är begränsat till behandlingen av personuppgifter som sker inom tjänsten Mywellness vill vi påminna om att om du har besökt eller besöker webbplatsen www.technogym.com, har köpt eller kommer att köpa en produkt med märket ©Technogym, eller om du på något annat sätt har kommit i kontakt med Technogym (t.ex. via telefon för att få veta mer om Technogyms produkter eller om företaget), kommer behandlingen av dina personuppgifter att utföras av Technogym i enlighet med vår specifika "Integritetspolicy för Technogym".

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Vi kommer att behandla dina personuppgifter:

för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter som är kopplade till tillhandahållandet av tjänsten Mywellness kommer vi att behandla alla dina personuppgifter som har samlats in vid registreringen och under tillhandahållandet av tjänsten Mywellness, såsom identifieringsuppgifter, uppgifter som rör användningen av enheten, geolokaliseringsuppgifter, uppgifter som rör dina kroppsnära mobila enheter eller dina kontaktuppgifter;

utifrån ditt samtycke, för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter och tillhandahålla tjänsten Mywellness, kommer vi att behandla vissa särskilda uppgiftskategorier, eller närmare bestämt personuppgifter som rör ditt hälsotillstånd. När som helst kan du bestämma dig för att återkalla det samtycke som du har gett tidigare för denna behandling utan ytterligare formaliteter och radera ditt konto genom funktionen "Radering av mitt mywellness-konto" som finns i avsnittet "Kontoinställningar" på din personliga sida i tjänsten Mywellness. I detta fall kommer vi, förutom att inte fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter, inte längre kunna tillhandahålla tjänsten Mywellness;

utifrån ditt samtycke, för att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och marknadsundersökningar, alltså för att engagera dig i ytterligare kommersiella initiativ och priskampanjer, utöver utskick av nyhetsbrev (du kan alltid invända mot detta genom att göra opt-out), som rör andra produkter och/eller tjänster som erbjuds av Technogym, eventuellt även i samarbete med tredje parter, vilka hur som helst inte kommer att ha tillgång till dina uppgifter utan ditt specifika samtycke. Reklammeddelanden som skickas till dig kan innefatta innehåll som är kopplade till marknadsundersökningar och ske via e-post, sociala medier eller telefonkontakt med en operatör. När som helst kan du bestämma dig för att upphäva ditt samtycke vad gäller de meddelanden som du får i avsnittet "Notisinställningar" på din personliga sida, eller återkalla det samtycke som du tidigare har gett för denna reklamverksamhet, utan ytterligare formaliteter;

utifrån Technogyms legitima intressen, för att analysera och förbättra våra produkter och tjänster; bearbeta anonyma uppgifter för vår undersöknings- och utvecklingsverksamhet; garantera kvaliteten på den service som vi erbjuder användarna; hantera och kontrollera vår verksamhet internt; hantera eventuell förlust och/eller utplåning av uppgifter och icke auktoriserade åtkomster; samla in och behandla information som rör de enheter som används för användning av tjänsten Mywellness på ett anonymt sätt, för att samla in användbar information som rör användarnas användning av tjänsten; vid behov, för att utöva vår rätt till talan och försvar i samband med åtal. Dessutom kan vi, utifrån vårt legitima intresse, skicka dig reklammeddelanden om produkter eller tjänster som liknar de som du tidigare har köpt, men du kan invända mot dessa utskick när som helst;

för att uppfylla alla skyldigheter som beror på tillämplig lagstiftning eller myndigheters bestämmelser, såsom bokföringsmässiga och skattemässiga skyldigheter, samt skyldigheter som rör garantin för de produkter som har sålts.

 

Behandlade uppgifter

Vi behandlar:

dina allmänna personuppgifter (såsom kontaktuppgifter, e-postadress o.s.v.).

dina personuppgifter som tillhör särskilda kategorier och närmare bestämt uppgifter som rör din hälsa, som är relevanta och nödvändiga för tillhandahållandet av tjänster och prestationer inom tjänsten Mywellness;

uppgifter som rör din geografiska position, när du tillåter detta.  

 

Kategorier av mottagare som mina personuppgifter har lämnats ut till

Från fall till fall kan dina uppgifter lämnas ut till andra parter. Närmare bestämt kan uppgifterna, beroende på den begärda tjänsten, lämnas ut till någon av följande parter:

 

De anläggningar där du tränar, som behandlar uppgifterna i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga, om du bestämmer dig för att lämna ut dem till dessa/förutsatt att du inte bestämmer dig för att inte lämna ut uppgifterna till någon av dessa. Du kan hantera dina preferenser genom avsnittet "Dina center" bland "Inställningar" på din personliga sida i tjänsten Mywellness. För att få information om behandling som har utförts av dessa personuppgiftsansvariga måste du läsa den integritetspolicy som har tillhandahållits av dem; 

Tredje parter som direkt erbjuder sina produkter eller tjänster och som du bestämmer dig för att ansluta till tjänsten Mywellness (t.ex. om du använder en kroppsnära mobil enhet för att spåra dina träningspass och du ansluter en sådan enhet till ditt Mywellness-konto eller om du delar dina träningar på Facebook), i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga. För att få information om behandling som har utförts av dessa personuppgiftsansvariga måste du läsa den integritetspolicy som har tillhandahållits av dem.

Andra användare som du bestämmer dig för att dela resultaten av dina träningspass med (t.ex. genom att delta i en utmaning eller tävling);

Andra parter som dina personuppgifter måste lämnas ut till i enlighet med gällande lagstiftning. I dessa fall kommer Technogym att begränsa sig till att endast lämna ut de personuppgifter som är strikt nödvändiga utifrån principen för proportionalitet och minimering av behandlingen.

 

Internationella överföringar

När vi överför dina uppgifter till tredje parter som befinner sig utanför den Europeiska Unionen, eller i länder som inte garanterar en adekvat skyddsnivå för integriteten, görs detta efter att ha ingått ett avtal med adekvata avtalsgarantier som ges av den tredje leverantören, utifrån de standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen.

 

 

Hur länge personuppgifter bevaras

Dina personuppgifter kommer att behandlas under hela tiden som ditt Mywellness-konto är aktivt och de kommer att anonymiseras direkt vid raderingen. Technogym kan fortsätta behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för en anläggning som du är registrerad hos. Du måste be denna anläggning att ange hur länge personuppgifterna bevaras.

Efter att ditt konto har varit inaktivt i 5 år kommer Technogym att påminna dig två gånger med ett mellanrum på tre månader om att du kan kräva att dina personuppgifter raderas och/eller din rätt till dataportabilitet (se avsnittet "den registrerades rättigheter" för ytterligare information). När tiden för Technogyms andra påminnelse har gått ut kommer uppgifterna att raderas, om du inte har svarat på denna förfrågan. 

Vid radering är det inte längre möjligt att få tag på dessa uppgifter. 

Vi påminner dig om att om du har bestämt dig för att lämna ut de personuppgifter som finns i ditt Mywellness-konto till anläggningarna kommer Technogyms radering av dina uppgifter inte medföra att dessa raderas av anläggningarna. För att erhålla denna radering måste du vända dig direkt till anläggningarna och följa de anvisningar som ges i deras integritetspolicy. 

 

Minderåriga

Personer som är under 16 år ("minderåriga") får endast använda tjänsten Mywellness under övervakning av vårdnadshavaren (t.ex. föräldrar eller förmyndare). Minderårigas registrering i tjänsten Mywellness får endast ske med förälderns/föräldrarnas eller förmyndarens/förmyndarnas godkännande ("vårdnadshavares samtycke"). En minderårig får vederbörligen begära registrering i tjänsten Mywellness genom att ange e-postadressen till en av sina föräldrar eller förmyndare. Technogym kommer, genom att använda den e-postadressen, begära att föräldern eller förmyndaren godkänner den minderåriges registrering. Första när detta samtycke har getts kommer Technogym att bekräfta registreringen och aktivera den minderåriges konto för att låta honom/henne använda tjänsten Mywellness. Om Technogym inte får något svar på förfrågan om vårdnadshavares samtycke inom 15 dagar kommer den minderåriges förfrågan att förklaras ogiltig och alla personuppgifter som har samlats in raderas.

Technogym samlar inte medvetet in nyheter eller uppgifter som rör minderåriga och tillåter inte att de registrerar sig utan vårdnadshavares samtycke. Om Technogym upptäcker att någon uppgift som har samlats in rör en minderårig som inte har godkänts på vederbörligt sätt med vårdnadshavares samtycke förbehåller sig Technogym rätten att radera denna uppgift så fort som möjligt.

 

Den registrerades rättigheter 

Du har rätten att veta vilka av dina personuppgifter som behandlas. Närmare bestämt erkänns din rätt till information, rättelse, radering och dataportabilitet, liksom din rätt till begränsning av behandlingen och rätten att invända mot behandlingen där förutsättningar för detta råder. Dessutom kan du, om behandlingen har utförts för marknadsföringsändamål eller baserar sig på vårt legitima intresse, när som helst invända mot behandlingen. För att få ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på e-postadressen dpo@technogym.com, eller skriva till oss via traditionell post genom att skicka ett brev till vårt dataskyddsombud på adressen Technogym S.p.A., via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italien. 

 

Nedan ger vi dig en kort överblick över de rättigheter som du har avseende behandlingen av personuppgifter.

 

Rätten till information gör det möjligt för dig att få en bekräftelse om huruvida behandling av dina personuppgifter sker från Techynogyms sida och, i förekommande fall, få tillgång till dessa uppgifter och information om dessa;

 

Rätten till rättelse gör det möjligt att ändra på felaktiga personuppgifter som rör dig utan oskäligt dröjsmål och, beroende på ändamålen med behandlingen, integrera ofullständiga personuppgifter;

 

Rätten till radering gör det möjligt att radera uppgifter som rör dig utan oskäligt dröjsmål (t.ex. när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i relation till de ändamål som de har samlats in för), med undantag som förutses av tillämplig lagstiftning (t.ex. när man måste bevara dina uppgifter för att iaktta rättsliga förpliktelser som är tillämpliga för personuppgiftsansvarig);

 

Rätten till dataportabilitet gör det möjligt, under bestämda förutsättningar som förutses av tillämplig lagstiftning, att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat ut till Technogym i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, så länge som denna rättighet erkänns utifrån tillämplig lagstiftning och med undantag för de fall då detta kan skada andras rättigheter eller friheter. För dessa tjänster har vi ordnat en automatisk portabilitetsmekanism som finns inuti ditt konto.

 

Rätten till begränsning av behandlingen gör det möjligt, under bestämda förutsättningar som förutses av tillämplig lagstiftning, att erhålla en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I dessa fall kan Technogym endast fortsätta att behandla dina uppgifter i vissa fall, till exempel för rätten till försvar eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter;

 

Rätten att invända mot behandlingen gör det möjligt, under bestämda förutsättningar som förutses av tillämplig lagstiftning, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om det inte finns några övervägande berättigade skäl, rättigheter eller friheter som gör det möjligt för Technogym att fortsätta med behandlingen;

 

Om det finns skäl som är kopplade till din särskilda situation erkänns du rätten att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker utifrån Technogyms eller tredje parts legitima intresse. I dessa fall kommer Technogym att upphäva behandlingen, med undantag för olika bindande berättigade skäl som kräver att behandlingen fortsätter.

 

 

När som helst har du rätten att göra en reklamation till dataskyddsmyndigheten om du anser att du inte har fått ett tillfredsställande svar från Technogym angående dina rättigheter eller om du anser att en överträdelse av dina rättigheter har ägt rum.

 

 

Vi vill påminna om att när personuppgifterna som finns i ditt Mywellness-konto delas med andra parter som behandlar dem som självständiga personuppgiftsansvariga (t.ex. anläggningar, tredje företag som erbjuder produkter eller tjänster som är kopplade till ditt Mywellness-konto) måste du utöva dina rättigheter direkt i relation till dessa personuppgiftsansvariga genom att följa de instruktioner som ges i dessa parters integritetspolicy. Technogym kan, i enlighet med principerna privacy by design och privacy by default, ge dig redskap som underlättar utövandet av dina rättigheter även i relation till vissa parter som Technogym har ingått avtal med angående detta. Du hittar dessa redskap i ditt Mywellness-konto.