Condities

Algemene voorwaarden

De internetsite www.mywellness.com (de "Site") wordt beheerd door Technogym S.p.A. (de "Beheerder" of "Technogym"). De Beheerder is een Italiaanse vennootschap met wettige vestiging in Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (provincie Forlì-Cesena), fiscaal nr. en BTW nr. 06250230965 – Economisch Administratief Repertorium Forlì-Cesena nr. 315187 – Handelsregister Forlì-Cesena nr. 06250230965 – Maatschappelijk Kapitaal € 10.000.000,00 volledig gestort.

Technogym heeft de intentie om de Wellness lifestyle via de Site te bevorderen in een digitaal scenario waarin iedereen altijd verbonden is met de eigen inhoud – dankzij smartphones, tablets en nieuwe beschikbare technologieën.

Daarom heeft Technogym een platform gecreëerd dat degene die traint in staat stelt altijd en overal toegang te krijgen tot de gegevens, de inhoud en de trainingsprogramma's zodat de zin om fysiek actief te zijn omgezet wordt in een persoonlijke ervaring en "in beweging".

Om dit volledig veilig te doen, is het overigens nodig de fysieke parameters vóór, tijdens en na afloop van de training te controleren.

Overigens beoogt de dienst die door Technogym georganiseerd is via het platform www.mywellness.com (a) de archivering, de organisatie en de verwerking van de gegevens, met inbegrip van, als voorbeeld, identificatiegegevens zoals foto, naam en achternaam geboortedatum, e-mailadres, gewicht en lengte, in een database (de "Database") die op afstand toegankelijk is via de Site of via mobile, (b) de organisatie van persoonlijke trainingssessies of van sportwedstrijden en het benutten van multimedia-inhoud (hierna worden (a) en (b) tezamen aangeduid als de "Dienst").

Mocht de belanghebbende hierom verzocht hebben, dan kan de Beheerder, om aan dat verzoek te voldoen, ook bijkomende diensten voor de verwerking van de gegevens via web verlenen voor rekening van het fitnesscentrum dat door de belanghebbende bezocht wordt (de "Wellness Operator"). De inhoud van en de voorwaarden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Dienst staan in Privacy beleid .

Belangrijke wettelijke mededelingen – Gebruiksvoorwaarden van de Site en van de Dienst

De voorwaarden die hierna gespecificeerd worden, zijn van toepassing op de inhoud van de Site en op de verlening van de Dienst en vormen samen met iedere pagina of ieder document waar deze voorwaarden naar kunnen verwijzen de voorwaarden waarvoor de Beheerder het gebruik van de Site en van de Dienst door de Eindgebruiker toestaat (zoals verderop gedefinieerd wordt). Het gebruik van de Site en van de Dienst is onderhevig aan het aandachtig lezen en aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden van de Site en van de Dienst (de "Voorwaarden"). Het gebruik van de Dienst en/of het bezoeken van de Site impliceert de volledige aanvaarding van de Voorwaarden.

Inleiding.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere toegang en gebruik van de Site op het adres www.mywellness.com en op de mobile apps die in de Dienst geïntegreerd zijn en voor ieder platform vrijgegeven zijn. Deze Voorwaarden wijzigen niet eventuele andere wettelijke voorwaarden die van kracht zijn tussen ons en de Gebruiker maar vullen die aan. Als van de Dienst gebruik gemaakt wordt voor rekening van ongeacht welk juridisch subject, dan gaan wij er vanuit dat de persoon die zich toegang tot de Site en/of de Dienst verschaft bevoegd en gerechtigd is deze Voorwaarden te aanvaarden voor rekening van de entiteit die hij vertegenwoordigt.

Personen die jonger zijn dan 18 jaar (de "Minderjarigen") kunnen de Dienst alleen gebruiken onder toezicht van degene die de ouderlijke macht op hen uitoefent (ouders of voogden). De registratie van de Minderjarigen voor de Dienst kan alleen plaatsvinden met de toestemming van de ouder(s) of de voogd(en) ("Ouderlijke Toestemming"). Een Minderjarige kan de registratie bij de Dienst op geldige wijze uitvoeren door het e-mailadres van een van zijn ouders of voogden te registreren. Technogym zal via het gebruik van dat e-mailadres de ouder of de voogd verzoeken de registratie van de Minderjarige te autoriseren. Pas wanneer de toestemming verworven is, zal het mogelijk zijn de registratie van de Minderjarige voor de Dienst te voltooien.

Technogym verzamelt niet bewust informatie of gegevens over Minderjarigen en staat het hen niet toe zich zonder Ouderlijke Toestemming te registreren. Mocht Technogym merken dat ongeacht welk verzameld gegeven in de Database, dat betrekking heeft op een Minderjarige, verworven is zonder dat op geldige wijze Ouderlijke Toestemming daarvoor verleend is, dan behoudt Technogym zich het recht voor dat gegeven zo snel mogelijk te verwijderen.

De Beheerder behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden die hierna vastgesteld worden op ieder gewenst moment te wijzigen door deze pagina met wettelijke mededelingen eenvoudig te wijzigen. De belanghebbenden worden dan ook uitgenodigd bij iedere toegang tot de Dienst de meest recente versie van deze Voorwaarden te controleren. Er wordt eveneens benadrukt dat enkele voorwaarden, die hierna gespecificeerd worden, door specifieke bepalingen met betrekking tot specifieke functies of inhoud van de Dienst, die ook tegen betaling zouden kunnen zijn, kunnen afwijken of overbodig gemaakt kunnen worden.

 1. WIJZIGINGEN OF ONDERBREKINGEN VAN DE SITE OF VAN DE DIENST.

De Dienst en/of de Site ontwikkelen zich voortdurend en de vorm en de aard van de Dienst en/of de Site kunnen telkens zonder voorgaande kennisgeving veranderen. Bovendien kan het zijn dat de verlening van de Dienst (permanent of tijdelijk) onderbroken wordt (of dat enkele beoogde functies ervan onderbroken worden) zowel ten aanzien van de enkele Gebruiker als ten aanzien van de Gebruikers in het algemeen en zouden wij bovendien niet in staat kunnen zijn een voorgaande kennisgeving hierover toe te sturen. Wij behouden ons ook het recht voor beperkingen te stellen op het gebruik en de archivering van het materiaal dat eigendom van de Gebruiker is (zoals hierna gedefinieerd wordt), ofwel van gegevens, en dit volgens ons oordeel en zonder voorgaande kennisgeving.

Wij zullen voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, ervoor zorgen dat de informatie die op de Site gepubliceerd wordt, en/of in verband staat met de verlening van de Dienst, correct is, ook al verstrekken wij geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid en de volledigheid ervan. De Beheerder kan de inhoud, de beschrijvingen van de producten en/of de Diensten en/of de beschikbare functies,en ongeacht welk ander aspect van de Site en/of van de Dienst, op ieder moment wijzigen, ook zonder voorgaande kennisgeving. Het is wel verstaan dat de Beheerder geen enkele plicht of belofte op zich neemt met betrekking tot de bijwerking van de inhoud en van het materiaal dat op de Site gepubliceerd of met de Dienst verleend wordt.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIEVOORWAARDEN.

Eigendomsrechten van Technogym

Tenzij anders bepaald in deze zelfde Voorwaarden of in de specifieke voorwaarden van de bepaalde Dienst waar de Gebruiker zich toegang tot verschaft heeft, behoren alle auteursrechten en ieder intellectueel of industrieel eigendomsrecht of ieder ander recht van ongeacht welke aard in ongeacht welke inhoud of welk aspect van de Site en/of van de Dienst, tot de Beheerder of tot diens licentiegevers. De werken worden door auteursrechtwetten en internationale verdragen die van kracht zijn in Italië en in de wereld, beschermd. Alle rechten die daarmee verband houden zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Ieder gebruik van de inhoud van de Site en/of van de Dienst, dat niet uitdrukkelijk door deze Voorwaarden toegestaan is, of dat niet toegestaan is op grond van een specifieke kooporder van de Dienst, is verboden. Bij schending van ongeacht welke Voorwaarde behoudt de Beheerder zich het recht voor het gebruik van de Site en van de Dienst te verbieden en om de onmiddellijke teruggave of vernietiging te vragen van al het materiaal dat afgedrukt is of van de Site of de Database gedownload is.

Beperkt licentierecht

Behoudens de inachtneming van deze Voorwaarden en van de eventuele voorwaarden voor de verlening van de Dienst, is het de Gebruiker toegestaan enkele extracten van de Site en/of de Database af te drukken of te downloaden, beperkt tot strikt persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat:

 • geen enkele document of grafisch element op enige wijze gewijzigd is;
 • geen enkele illustratie, foto, video of audiosequentie, of ieder ander grafisch element, los van de referentietekst gebruikt wordt;
 • de verklaring van het auteursrecht (copyright©Technogym) en de merkverklaringen (® of ™) bij iedere kopie die ervan genomen wordt, gevoegd moet worden.

Niettegenstaande het voorgaande mag geen enkel deel van de inhoud van de Site of van de Dienst in enige andere website gereproduceerd of gearchiveerd worden, of in ongeacht welk systeem voor de archivering van en het zoeken naar informatie of de verlening van diensten opgenomen worden zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder of van de Wellness Operator, al naargelang het geval.

Merken

Technogym®, het logo Technogym, Mywellness® en ieder ander logo van Technogym en namen van producten of diensten, zijn merken die het eigendom van Technogym zijn of zouden kunnen zijn (de "Merken van Technogym"), dan wel van derden. Het is verboden de Merken van Technogym te gebruiken of tentoon te stellen zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van Technogym ontvangen te hebben.

Op de uittreksels of op het materiaal dat van de Site of uit de Dienst verkregen is wordt geen enkel eigendomsrecht of ander daadwerkelijk recht of licentierecht verstrekt. Met als enige uitzondering van wat hierboven bepaald is, is ieder recht voorbehouden.

Niet toegestaan gebruik

Ieder gebruik van de Dienst of van de Site dat anders is dan het gebruik dat toegestaan wordt door deze Voorwaarden of door de betreffende voorwaarden voor de verlening van de Dienst, dat plaatsvindt zonder voorgaande schriftelijke toestemming, is uitdrukkelijk verboden en heeft tot gevolg dat iedere licentie die op grond van deze Voorwaarden afgegeven is, vervalt. Een dergelijk niet toegestaan gebruik zou bovendien een overtreding van de toepasselijke wet kunnen zijn, met inbegrip van bijvoorbeeld de wetten op het auteursrecht, op de bescherming van het merk en andere normen op het gebied van de communicatie of de bescherming van persoonsgegevens. Wij houden ons het recht voor de accounts van de Gebruikers te schorsen waarvan wij menen dat daarmee de toepasbare wet of reglementen overtreden worden. Tenzij uitdrukkelijk bepaald door deze Voorwaarden of door de voorwaarden voor de verlening van de Dienst, kan niets als het verlenen van licenties op intellectuele eigendomsrechten opgevat worden en dit noch impliciet noch op grond van een overtuigend feit. Iedere licentie is op ieder moment en bij iedere omstandigheid herroepbaar.

 1. TOEGANG TOT DE SITE EN TOT DE DIENST.

De Beheerder zal alles doen voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is (volgens de standaards van de markt die op gelijkaardige prestaties toegepast worden) om ervoor te zorgen dat de Site en/of de Dienst altijd toegankelijk zijn. De Beheerder zal hoe dan ook niet aansprakelijk zijn als de Site en/of de Dienst om ongeacht welke reden tijdelijk of definitief onbeschikbaar zijn. Dit is hoe dan ook onverminderd de niveaus van de dienst, die iedere keer overeengekomen worden op grond van de specifieke overeenkomst voor de verlening van de Dienst.

Opschorting/Onderbreking

De toegang tot de Site en/of de Dienst kan tijdelijk opgeschort worden, ook zonder voorgaande kennisgeving, indien systeemfouten gedetecteerd worden, en het noodzakelijk is dringende assistentie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, of om iedere andere reden die buiten de redelijke controle van de Beheerder ligt. Wij behouden ons bovendien het recht voor om de toegang tot de Site of de Dienst op ongeacht welk moment te onderbreken, ook zonder voorgaande kennisgeving, als de bepalingen van deze Voorwaarden en/of de voorwaarden voor de verlening van de Dienst geschonden worden. Het is wel verstaan dat Technogym hoe dan ook vrijgesteld en vrijgehouden zal worden van iedere vorm van vergoeding van schade of verlies, met inbegrip van het verlies van gegevens, die het gevolg zijn van de opschorting of onderbreking van de Dienst of van de toegang tot de Site.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de activering en de handhaving van alle overeenkomsten en diensten die de toegang tot de Site en/of de Dienst toestaan en voor het beheer van de eigen gegevens voor toegang en authentificatie met betrekking tot de Site en de Dienst.

Gebruik van de MyWellness®Key

Als de Gebruiker gebruik maakt van de Dienst met gebruik van de Mywellness®key, zou die toegang het gebruik van de software Mywellness®key Link kunnen bevatten.

 1. GEDRAGSREGELS EN MATERIAAL DAT EIGENDOM VAN DE GEBRUIKER IS.

Informatieblad over de Privacy

Het informatieblad voor de Verwerking van de Persoonsgegevens door de Beheerder is hier Privacy beleid beschikbaar. Wij wijzen erop dat de Wellness Operator als autonome eigenaar van de verwerking op zijn beurt een eigen Informatieblad moet verstrekken voor de Verwerking van de Persoonsgegevens.

Informatie van niet-vertrouwelijke aard

Met uitzondering van de gegevens van persoonlijke aard die verwerkt zullen worden in overeenstemming met wat net gespecificeerd is, zal ieder materiaal, iedere inhoud, enz., die naar de Database gezonden wordt of in de Database ingevoerd wordt, als niet-vertrouwelijk en als niet-geoctrooieerd beschouwd worden. De Beheerder stelt zich dan ook op generlei wijze verplicht met betrekking tot dergelijke informatie en materialen en wordt geautoriseerd beschouwd om er een kopie van te verwerven, en dat materiaal zowel voor doeleinden van commerciële aard als voor andere doeleinden uit te zenden, bekend te maken en te gebruiken.

Materiaal dat eigendom van de Gebruiker is

De Site en de Dienst staan het toe informatie die met de verlening van de Dienst verband houdt te creëren, te uploaden en te delen. De Site en de Dienst stellen de Gebruiker, en alle andere gebruikers van de Dienst, in staat een grote verscheidenheid aan informatie, teksten en/of materiaal, dat eigendom van de Gebruiker is (het "Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is") te verzenden, te linken, op te slaan of op een andere wijze aan andere gebruikers van de Dienst beschikbaar te stellen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is, dat op eigen risico en gevaar gebruikt wordt. Door het Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is te verzenden, verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij volledige juridische beschikbaarheid daarover heeft. Met betrekking tot het Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is, aanvaardt de Gebruiker om in de Site of de Database, of van daaruit, geen materiaal, van welke aard ook, in te voeren of te verzenden, namelijk:

 1. materiaal dat intimiderend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch is, of een misbruik vormt, zodanig dat het aanzet tot rassenhaat, discriminerend of onderscheidend, bedreigingen, schandalen, ophitsing, godslasterlijk, schadelijk is voor geheimhoudingsplichten, voor privacy of publiciteitsrechten, of dat op een bepaalde manier hinder of schade kan veroorzaken; of
 2. materiaal waarvoor niet de vereiste licenties of goedkeuringen verkregen zijn of die de rechten van derde partijen of een lokale, staats-, nationale of internationale wet zouden schenden; of die een patent, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele- of eigendomsrechten van derde partijen zouden schenden; of
 3. materiaal dat gedragsvormen vertegenwoordigt of aanmoedigt die beschouwd kunnen worden als een strafbaar feit, aanleiding kan geven tot ongeacht welke vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van wie dan ook, of anderszins in strijd is met de wet of de regelgeving, de openbare orde of de goede zeden, of dat de rechten van derden in ongeacht welk deel van de wereld schaadt; of
 4. materiaal dat schade veroorzaakt (met inbegrip van en niet gelimiteerd tot computervirussen, logistieke bommen, Trojaanse paarden, wormen, defecte onderdelen, beschadigde gegevens of andere software met een schadelijk inhoud of in staat is om schade aan te richten);
 5. materiaal dat de rechten op naam of persoonlijke identiteit van fysieke of rechtspersonen kan schenden of dat op valse wijze de aansluiting op ongeacht welke fysieke of juridische entiteit vermeldt; of dat deze persoonlijke informatie van derden verstrekt, zoals adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, fiscale gegevens, en gelijkaardige gegevens;
 6. materiaal dat naar ons eigen goeddunken beledigend of verwerpelijk is of dat de bruikbaarheid van de Site of van de Dienst door andere gebruikers beperkt of aan voorwaarden onderhevig stelt;
 7. materiaal dat beschouwd kan worden als spam, of dat random of automatisch gegenereerd wordt, of dat materialen of onethische of ongewenste commerciële inhoud bevat, of dat aanzet tot onwettige handelingen (waaronder bijvoorbeeld phishing) of dat de geadresseerden misleidt over de herkomst van dat materiaal (bijvoorbeeld spoofing);
 8. materiaal dat niet in overeenstemming is met de overeenkomsten met de leveranciers van de gegevensnetwerken of met andere leveringsvoorwaarden die op het mobiele apparaat betrekking hebben;
 9. materiaal dat een aanslag vormt op de continuïteit van de Site of van de Dienst; of dat
 10. op ongeacht welke wijze misbruik maakt van de Site of van de Dienst (met inbegrip van bijvoorbeeld hacker-activiteiten, maar niet daartoe beperkt).

Wij beroepen ons op geen enkel eigendomsrecht op het Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is maar door Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is naar de Site of de Database te verzenden of te uploaden, verstrekt de Gebruiker ons impliciet een onherroepelijke licentie, die overdraagbaar, niet exclusief, kosteloos en zonder territoriale beperkingen is en die in sublicentie gegeven kan worden, voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, verspreiden, het uitgeven en het vertegenwoordigen van dat materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is op ongeacht welk instrument of als deel daarvan (dat bekend is of dat later op de markt gebracht wordt). De Gebruiker staat de andere gebruikers van de Site en van de Dienst vervolgens een niet-exclusieve licentie van toegang tot het Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is toe, via het gebruik van de Site en/of de Dienst, alsmede het gebruiken, het reproduceren, het verspreiden, het voorbereiden van afgeleide werken, en om dit Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is te publiceren, of te gebruiken zoals toegestaan wordt door de instelling van de Site en/of van de Dienst en in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Verwijdering van Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is

Als leveranciers van interactieve diensten zijn wij niet verantwoordelijk voor enige verklaring of bevestiging of voor ieder ander Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is of voor materiaal dat door derde partijen op de Site gepost is, met inbegrip van de eigenaars van eventuele advertenties. Ondanks het feit dat er voor ons geen enkele plicht bestaat om het materiaal dat door de Gebruiker of door derde partijen op de Site geplaatst wordt te controleren, behouden wij ons hoe dan ook het recht voor om volgens ons oordeel al het op de Site of in de Database op ongeacht welk moment en om ongeacht welke reden, ook zonder voorgaande kennisgeving, gepubliceerde of geactiveerde materiaal te beoordelen, opnieuw te bewerken of te verwijderen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de creatie van backup-kopieën en voor de herbewerking van het Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is en dit voor eigen last en kosten.

Schadevergoeding

De Gebruiker aanvaardt om de Beheerder en diens filialen, aangesloten bedrijven, werknemers, agenten, partners en licentiegevers te vrijwaren voor en schadeloos te stellen ten aanzien van iedere vraag of verzoek, met daarbij inbegrepen de redelijke juridische kosten, die ingediend worden door ongeacht welke derde partij en afhankelijk zijn van het Materiaal dat Eigendom van de Gebruiker is, dat gepubliceerd wordt en toegankelijk gemaakt wordt op/door de Site en/of de verlening van de Dienst, met betrekking tot de verbinding met de Dienst, de schending van deze Voorwaarden of de schending van de rechten van andere partijen.

Suggesties

De Website heeft ook een functie die het mogelijk maakt suggesties en feedback met betrekking tot de Dienst en de Website te verzenden. Door ongeacht welk idee, suggestie, document en/of voorstel (de "Bijdragen") onder onze aandacht te brengen via de webpagina's voor tips en reacties, aanvaardt de Gebruiker dat: (a) De Bijdragen geen vertrouwelijke of geoctrooieerde informatie bevatten; (b) wij niet gebonden zijn aan uitdrukkelijke of impliciete beperkingen van vertrouwelijkheid met betrekking tot die Bijdragen; (c) wij geautoriseerd zijn om de Bijdragen te gebruiken en bekend te maken (of om ervoor te kiezen ze niet te gebruiken en bekend te maken) voor ongeacht welk doel, op ongeacht welke wijze en via ongeacht welk middel ter wereld; (d) wij materiaal kunnen hebben dat lijkt op het materiaal dat het voorwerp van de Bijdrage vormt dat al in fase van conceptualisatie of ontwikkeling is; (e) de Bijdragen automatisch onze eigendom worden, zonder enige verplichting ten aanzien van de Gebruiker; en (f) de Gebruiker geen enkel recht heeft op vergoedingen, schadeloosstellingen of terugbetalingen van welke aard ook en onder welke omstandigheden dan ook.

 1. MATERIAAL DAT EIGENDOM VAN DERDE PARTIJEN IS.

Wij staan onze commerciële partners toe bepaalde inhoud op de Site of in de Dienst te publiceren en wij staan verbindingen met andere sites of inhoud van derde partijen toe of maken die beschikbaar (als geheel het "Materiaal dat Eigendom van Derde Partijen is") met betrekking tot de verlening van de diensten die overeengekomen zijn met degenen die belangstelling voor deze informatie kunnen hebben. De Beheerder zal niets van het Materiaal dat Eigendom van Derde Partijen is beheren, sponsoren of zich eigen maken en zal geen enkele verklaring afgeven, noch enige garantie verstrekken, ten aanzien van het Materiaal dat Eigendom van Derde Partijen is. De Beheerder stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor Materiaal dat Eigendom van Derde Partijen is. Het type en de inhoud van de berichten die door Technogym op de Site of met betrekking tot de Dienst beschikbaar gemaakt zijn, zijn onderhevig aan wijzigingen naar het oordeel van de Beheerder.

 1. REGISTRATIE VOOR DE SITE EN DE DIENST.

De Gebruiker verklaart en aanvaardt: (i) accurate, bijgewerkte en volledige informatie te verstrekken met betrekking tot de procedures voor registratie, inloggen en/of ondertekenen van de Site en de Dienst ("Registratiegegevens"); (ii) het eigen password en identificatiecode van vertrouwelijke aard te houden; (iii) De Registratiegegevens en alle andere geleverde informatie constant bijgewerkt, volledig en accuraat te houden.

Iedere registratie voor de Site en de Dienst geldt voor een enkele Gebruiker. Alle identificatiecodes, passwords, usernames of andere gegevens maken onlosmakelijk deel uit van de veiligheidssystemen en de procedures die door de Beheerder geactiveerd worden ter bescherming van het systeem en de gegevens die in de Database bewaard worden. Deze mogen dan ook aan niemand bekend gemaakt worden, zelfs niet binnen een groep, ook als dit een vast omschreven groep is. De Beheerder behoudt zich het recht voor de identificatiecode, het password en/of de username, die bij ongeacht welke gebruiker van de Dienst horen, uit te schakelen wanneer volgens zijn onaantastbare oordeel een schending van een van de Voorwaarden plaatsgevonden heeft.

De verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijke karakter en het gebruik van het password ligt uitsluitend bij de Gebruiker, die de verantwoordelijkheid voor eigen risico op zich neemt.

De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen verwerkt worden in naleving van het informatieblad dat hier Privacy beleid beschikbaar is.

Nauwkeurigheid van de informatie

Met het gebruik van de Dienst verplicht de Gebruiker zich om regelmatig de nauwkeurigheid van de informatie in de Database te controleren en aanvaardt ieder risico met betrekking tot eventuele fouten. Bij iedere twijfel, of voor het aanvragen van informatie van de Gebruiker die in de Database bewaard wordt, kan de Gebruiker zich wenden tot Technogym met gebruik van onderstaand e-mailadres.

Formules

Er zullen de Gebruiker formules ter beschikking gesteld worden voor de verwerking van de van de Dienst verworven informatie, gebaseerd op de meest betrouwbare wetenschappelijke literatuur, met als doel een eenvoudige leidraad te verstrekken voor het gemak van de Gebruiker. De Gebruiker erkent en aanvaardt dan ook dat de verwerkingen die automatisch door het systeem uitgevoerd worden geen diagnose of medische oordelen verstrekken en dat de Gebruiker daar geen vertrouwen in kan stellen, ook omdat de Beheerder met betrekking hiertoe geen enkele garantie of verklaring van betrouwbaarheid verstrekt en ook niet de intentie heeft prestaties te verstrekken die op grond van de wet voorbehouden zijn aan de beroepen in de gezondheidszorg. De Gebruiker wordt dan ook uitgenodigd zijn gezondheid voortdurend door zijn arts te laten controleren omdat het exclusief aan artsen voorbehouden is diagnoses te stellen, behandelingen voor te schrijven en de gezondheid van de Gebruiker te beoordelen.

Activiteiten en persoonlijke opmerkingen

De Dienst stelt de Gebruiker bovendien een functie ter beschikking dankzij welke de Gebruiker zijn eigen agenda kan organiseren en zijn dagelijkse bezigheden kan noteren. De Gebruiker is zich bewust van het feit dat wanneer hij informatie in dit gedeelte van de Database invoert, de Beheerder daar vrij toegang tot kan hebben. De Gebruiker ziet daarom bij dezen af van ieder recht op vertrouwelijkheid op de ingevoerde informatie en zal zich bij het noteren daarvan houden aan alles wat door deze Voorwaarden beoogd wordt. De beperkingen en de dwingende wettelijke bepalingen, met inbegrip van de regelgeving inzake de verwerking van de persoonsgegevens, blijven onveranderd.

Verklaring van vrijstelling van aansprakelijkheid

Alles wat gepubliceerd wordt voor de verlening van de Dienst wordt vrijgegeven zonder enkele garantie, voorwaarde, of anders. Op dezelfde wijze en onverminderd de dwingende wettelijke beperkingen, stelt de Beheerder de Gebruiker in staat de Dienst te gebruiken in de uitdrukkelijke veronderstelling dat geen enkele verklaring, garantie, voorwaarde of andere beperking effect hebben (met inbegrip van, zonder enige beperking, de impliciete garanties van goede kwaliteit, geschiktheid voor het voorgestelde gebruik en de inachtneming van ijver als goede huisvader of de gekwalificeerde ijver van de beroepsbeoefenaar die, onverminderd dat wat door deze voorwaarde uitgesloten wordt, effect zouden kunnen hebben met betrekking tot de inhoud van de Dienst).

Uitsluiting van advies verstrekkende activiteiten

Verwerkingen, studies en ander materiaal dat op de Site staat, of in het kader van de Dienst aanwezig is, zijn niet bedoeld als professionele raadgeving of tips waarin vertrouwen gesteld kan worden. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat via de Site en/of de Dienst geen diensten van medische of gezondheidskundige aard verleend worden en dat het reclamemateriaal geen professioneel medisch consult vormt. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Beheerder niet verantwoordelijk is voor alles wat afgeleid kan worden uit het door de Gebruiker gestelde vertrouwen – of uit het vertrouwen dat door ieder ander subject gesteld is dat op de hoogte van dergelijke inhoud gebracht is – betreft de betrouwbaarheid van de gegevens of van de inhoud van de Site en/of de Dienst.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

Onverminderd de dwingende wettelijke beperkingen (zoals op het gebied van de bescherming van de consument of op het gebied van schade die opzettelijk of door ernstige schuld veroorzaakt wordt), wordt de verantwoordelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten van zowel de Beheerder als van iedere andere partij die voor diens rekening gehandeld heeft (onafhankelijk van het feit dat deze partij betrokken was bij de creatie, de productie, de handhaving of de realisatie van de Dienst), of wel van iedere andere onderneming van de groep van de Beheerder, van iedere beheerder, directeur, werknemer, vennoot of agent daarvan, voor ieder bedrag en voor ieder soort schade dat de Gebruiker of een derde partij berokkend kan worden (met inbegrip van en louter als voorbeeld en niet uitputtend, iedere directe, indirecte schade, reële schade, winstderving, schade aan de goodwill, verlies van gegevens, contractuele of niet-contractuele schade, revaluatie, interesten of anders, die voortkomen uit, of op enige wijze verband houden met, de onderbreking van de activiteiten, met inbegrip van het feit dat te wijten is aan louter weglating of nalatigheid, afhankelijk van contractuele verantwoordelijkheid of niet-contractuele verantwoordelijkheid), die op ongeacht welke wijze afhankelijk is van de verlening van de Dienst of die op enige wijze verband houdt met het gebruik, de onmogelijkheid tot het gebruik, of de resultaten van het gebruik van de Dienst, of wel die afhankelijk is van iedere andere website, applicatie of anders, die verband houdt met de Dienst, of afhankelijk is van het materiaal dat op die websites aanwezig is, in die applicaties, enz., met inbegrip van, maar zonder enige beperking, het verlies of de schade die het gevolg is van de verspreiding van virussen die de elektronische uitrusting van de Gebruiker (pc of anders) kunnen infecteren, de software, de gegevens of andere eigendommen die gebruikt werden om zich toegang te verschaffen, het gebruik of het browsen, door de Gebruiker, of wel die gebruikt werden om materiaal uit de Database te downloaden dan wel uit andere websites of applicaties die met de Dienst verbonden zijn.

Deze beperking van verantwoordelijkheid heeft niet de intentie de dwingende wettelijke limieten te schenden en is dus niet werkzaam in de gevallen van opzet of ernstige schuld.

 1. LINKS NAAR of VAN ANDERE SITES

Links naar websites van derde partijen op de Site worden alleen voorgesteld om de gebruiker van de Site van dienst te zijn. Door deze links te gebruiken wordt de Site zelf verlaten. De Beheerder heeft geen enkele controle-activiteit uitgevoerd ten aanzien van de sites die aan de Site gelinkt zijn en controleert niet hoe deze beheerd worden, wat de inhoud is en wat de beschikbaarheid voor het gebruik is, noch is hij daar verantwoordelijk voor. De Beheerder garandeert en verklaart dus niets met betrekking tot deze sites, of wel tot het materiaal dat van die sites gehaald kan worden, of voor ongeacht welk resultaat dat door het gebruik ervan verkregen kan worden. Mocht de bezoeker van de Site besluiten zich toegang tot die sites te verschaffen, dan doet hij dat uitsluitend op eigen verantwoording en voor eigen risico.

Als de Gebruiker een eigen link naar de Site wenst te creëren, kan hij dat uitsluitend doen op voorwaarde dat een daadwerkelijke link naar de homepage van de Site gecreëerd wordt en dat de inhoud van de Site niet gekopieerd wordt en op de bijkomende voorwaarde dat:

 1. De afmetingen of de kenmerken van het merk Technogym®, Mywellness® en van ieder ander overeenkomstig logo niet verwijderd, vervormd of op ongeacht welke andere wijze veranderd worden;
 2. geen enkele omlijsting gecreëerd wordt en/of geen enkele andere browser of omgeving rondom de Site ingevoerd wordt;
 3. deze link niet op ook indirecte wijze impliceert dat de Beheerder de producten of diensten van derde partijen promoot;
 4. hiermee ook niet op verkapte wijze geprobeerd wordt om in een bepaalde vorm de relatie tussen de Beheerder en de gebruiker van de link voor te stellen en ook geen valse of verdraaide informatie voor rekening van de Beheerder via deze link loopt;
 5. niet geprobeerd wordt ongeacht welk merk of logo die op de Site voorgesteld worden te gebruiken zonder dat hiervoor van tevoren uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de Beheerder gegeven is;
 6. deze link niet geactiveerd wordt door een site die niet beheerd wordt door de gebruiker die op de Site geregistreerd is;
 7. de website van de Gebruiker van de Site geen inhoud bevat die verwerpelijk, beledigend of polemisch is of ongeacht welk intellectueel eigendomsrecht of ieder ander recht van derde partijen schendt of die op iedere andere wijze de wettelijke voorschriften of verordeningen overtreedt, de openbare orde of de goede zeden verstoort.

De beheerder behoudt zich het recht voor op ieder moment het recht van de Gebruiker te herroepen om een link naar de Site te creëren ofwel om iedere andere maatregel te treffen die nodig of opportuun geacht wordt indien ook slechts één van de bepalingen van dit gedeelte overtreden wordt.

De Gebruiker moet de Beheerder schadeloos houden voor ieder verlies en voor iedere schade die deze lijdt wegens het overtreden van ongeacht welke van de voorwaarden die in dit gedeelte bepaald zijn.

 1. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST.

De Gebruiker neemt alle lasten en verantwoordelijkheden op zich voor de eventuele aanpassing van de eigen hardware-, software- of andere instrumenten, of voor de reparatie, het onderhoud of de correctie ervan als dat nodig is om de functies van de Dienst, die door de Beheerder verleend wordt, te kunnen gebruiken.

 1. TOEPASBARE WET EN GESCHILLEN.

Deze voorwaarden vallen onder Italiaans recht met uitzondering van de voorschriften over internationale wetsconflicten en het VN-verdrag over de internationale verkoop van roerende goederen. Binnen de dwingende wettelijke beperkingen zal voor ieder geschil dat in verband met deze Gebruiksvoorwaarden van de Dienst optreedt de Italiaanse rechter van de Rechtbank van Bologna, Italië, competent zijn. Er wordt hoe dan ook overeengekomen dat de Beheerder, los van dat wat hiervoor bepaald is, de Gebruiker kan dagvaarden in ongeacht welke jurisdictie of voor ongeacht welke competente rechter indien (a) betalingen opgeëist moeten worden die de Gebruiker verschuldigd is op grond van het gebruik van de Dienst; (b) de intentie bestaat bescherming te verkrijgen wegens ongeacht welke schending op het gebied van de industriële of intellectuele eigendomsrechten. Deze clausule is niet bedoeld om af te wijken van de wettelijke bepalingen die de bevoegdheid van de natuurlijke rechtbank van de consument opleggen wanneer de Gebruiker op grond van de toepasselijke wet als consument gekwalificeerd moet worden.

Voor iedere opheldering van bovenstaande Voorwaarden, voor klachten of voor opheldering inzake materiaal dat met de Dienst verband houdt, kan contact met de Beheerder opgenomen worden via het volgende e-mailadres: mywellnesscloud@technogym.com.