Forhold

 Betingelser for bruk

Nettstedet www.mywellness.com ("Nettstedet") administreres av Technogym S.p.A. ("Technogym" eller "Administratoren"). Administratoren er ete italiensk selskap med hovedkontor i Via Calcinaro nr. 2861, 47521 Cesena (FC), skattekode ogMVA-nr. 06250230965 - FC Economic and Administrative Index nr. 315187 - Selskapsregistereet i Forlì-Cesena nr. 06250230965 - aksjekapital € 10 000 000,00 innbetalt i sin helhet

Gjennom nettstedet sitt har Technogym til hensikt å fremme sunn livsstil fra en digital plattform der alle ved hjelp av smarttelefoner, nettbrett og annen ny teknologi alltid er koblet opp til sine interesser.

For å kunne gjøre dette har Technogym opprettet en plattform som setter brukere i stand til å få tilgang til treningsdata, innholdet og programmene sine når som helst og hvor som helst, og omdanner ønsket om fysisk aktivitet til per personlig opplevelse "på farten".

For å gjøre dette på en helt trygg måte er det også nødvendig å overvåke fysiske parametre før, i løpet av og etter treningsøkten.

Derfor (a) lagrer, organiserer og behandler tjenesten som leveres av Technogym via plattformen www.mywellness.com inkludert, for eksempel, identifikasjon av data som fotografier, for- og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, høyde og vekt, innenfor en Database som man får tilgang til via nettstedet eller fra en mobilenhet ("Databasen"), (b) og organiserer personlige treningsøkter eller idrettskonkurranser og bruker multimediainnhold ((a) og (b) sammen utgjør "tjenesten").

Hvis det blir anmodet av parten det gjelder, kan Administratoren også yte ytterligere online databehandlingstjenester på vegne av treningssenteret som brukes av parten det gjelder ("Wellness-operatøren"). Policyen om innholdet og behandlingsbetingelsene av personopplysninger i tjenesten som leveres til brukerne finnes her Personvern og sikkerhet.

Viktig juridisk merknad – Betingelser for bruk av Nettsted og Tjeneste

De vilkårene og betingelsene som står nedenfor gjelder innholdet på nettstedet og leveranse av tjenesten og, sammen med alle sider eller dokumenter som slike vilkår og betingelser kan henvise til. De utgjør vilkårene og betingelsene som Administratoren lar Sluttbrukeren (som definert nedenfor) bruke nettstedet og tjenesten. Disse betingelsene for nettstedet og tjenesten ("Betingelsene") må leses nøye og aksepteres før bruk av nettstedet og tjenesten. Bruken av tjenesten og/eller navigasjon på nettstedet innebærer full aksept av Betingelsene.

Introduksjon.

Disse betingelsene gjelder all tilgang til og bruk av nettstedet på nettadressen www.mywellness.com i tillegg til mobilappene som er integrert med tjenesten publisert for enhver plattform. Disse Betingelsene utvider ikke, men er heller et tillegg til, alle juridiske vilkår eller betingelser som gjelder mellom oss og brukeren. Hvis tjenesten blir brukt på vegne av en juridisk enhet, vil vi anta at personen som har tilgang til nettstedet og/eller tjenesten er autorisert og har myndighet til å akseptere disse Betingelsene på vegne av enheten han eller hun representerer.

Personer under 18 år ("Mindreårige") kan bare bruke tjenesten under overoppsyn av personen som utøver foreldreansvar over dem (foreldre eler verger). Mindreårige kan bare registrere seg for tjenesten etter samtykke fra foreldre eller verge(r) ("Foreldrenes samtykke"). En Mindreårig kan på en lovlig måte registrere seg for tjenesten med e-postadressen til en av foreldrene eller en verge. Technogym vil bruke den e-postadressen for å be om autorisasjon fra foreldre eller verge for å registrere den Mindreårige. Bare etter at det er innhentet samtykke vil det være mulig å fullføre den Mindreåriges registrering for tjenesten.

Technogym samler ikke med vitende og vilje inn opplysninger om Mindreårige, og tillater dem ikke å registrere seg uten Foreldrenes samtykke. Hvis Technogym finner ut at noen opplysninger i databasen er knyttet til Mindreårige og Foreldrenes samtykke ikke er innhentet for den informasjonen, forbeholder Technogym seg retten til å slette slik informasjon så snart det er mulig.

Administratoren forbeholder seg retten til å utvide vilkårene og bestemmelsene for bruken, som er angitt nedenfor når som helst, ved ganske enkelt å oppdatere siden med de juridiske bestemmelsene. Derfor oppmuntres de involverte partene til å sjekke den nyeste versjonen av disse Betingelsene hver gang de har tilgang til tjenesten. Vær også oppmerksom på de spesielle vilkår og betingelser som er angitt nedenfor kan endres og bli erstattet av spesifikke bestemmelser som angir spesielle funksjoner eller innhold i tjenesten, som også kan være betalingstjenester.

 1. MODIFISERING ELLER AVBRUDD AV NETTSTEDET ELLER TJENESTEN

Tjenesten og/eller nettstedet blir hele tiden utviklet, og formen og innholdet i tjenesten og/eller nettstedet kan endres fra tid til annen uten noe forvarsel. I tillegg kan tjenesten (noen av funksjonene i den) bli (permanent eller midlertidig) settes ut av tjeneste for enkelte Brukere eller for alle Brukere, og det er mulig vi ikke kan sende forvarsel om dette. Vi forbeholder oss også retten til å sette begrensninger for bruk og lagring av det egne materiellet eller dataene til brukeren (som definert nedenfor) etter vårt eget forgodtbefinnende, uten forvarsel.

Vi vil gjøre det som rimelig er mulig for å sikre at informasjonen som offentliggjøres på nettstedet og/eller i sammenheng med tjenesten er riktig, selv om vi ikke kan gi noen garanti for nøyaktigheten eller omfanget av den. Administratoren kan modifisere inneholder, beskrivelsene av produktene og/eller tjenesten og/eller de tilgjengelige funksjonene og andre aspekter av nettstedet og/eller tjenesten når som helst, inkludert med eller uten forvarsel. Det er forstått at Administratoren ikke har noen forpliktelser eller lover å oppdatere innholdet og materiellet som er offentliggjort på nettstedet eller leveransen av tjenesten.

 1. RETTIGHETER TIL INTELLEKTUELL EIENDOM OG LISENSBETINGELSER

Technogym's eierrettigheter

Med mindre annet er angitt i disse Betingelsene eller i de egne Betingelsene i de spesielle tjenestene som brukeren benytter, tilhører alle rettigheter og annen intellektuelle eller industrielle eierrettigheter av alle slag til alt innhold eller aspekter av nettstedet og/eller tjenesten Administratoren eller dennes lisensgiver. Disse arbeidene er beskyttet av åndsverkloven og av internasjonale avtaler som gjelder i Italia og på verdensbasis, og rettighetene til disse forbeholdes. All bruk av innholdet på nettstedet og/eller tjenesten som ikke er uttrykkelig tillatt i disse Betingelsene eller som ikke er tillatt på grunnlag av et spesifikt kjøp av tjenesten er forbudt. Hvis noen av Betingelsene blir overtrådt, forbeholder Administratoren seg retten til å nekte bruken av nettstedet og tjenesten, og øyeblikkelig retur eller tilintetgjørelse av alt utskrevet eller nedlastet materiell fra nettstedet eller databasen.

Begrensede lisensrettigheter

I henhold til disse Betingelsene og andre leveringsbetingelser av tjenesten har brukeren tillatelse til å skrive ut eller laste ned noen utdrag fra nettstedet og/eller databasen bare til personlig bruk, gitt at:

 • ingen dokumenter eller grafisk elementer modifiseres på noen måte;
 • ingen illustrasjoner, fotografier, videoer eller lydsekvenser eller noe annet grafisk element brukes adskilt fra den teksten de følger med.
 • at copyright-teksten (copyright©Technogym) og varemerkesymbolene (® eller ™) er med på hver kopi som brukes.

Utenom det som er angitt over, må ingen deler av innholdet på nettstedet eller tjenesten reproduseres eller arkiveres på noe annet Nettsted eller inkluderes i noen annen informasjon som arkiveres og hentes inn igjen eller i et tjenesteleverandørsystem uten at det er gitt skriftlig tillatelse fra Administratoren eller Wellness-operatøren på forhånd.

Varemerker

Technogym®, Technogym-logoen, Mywellness® og alle andre Technogym-logoer og produkt- eller tjenestenavn er, eller kan være varemerker som eies av Technogym ("Technogym Varemerker.") eller tredjeparter. Bruken av eller fremvisning av Technogym Varemerker er ikke tillatt uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra Technogym.

Ingen eierrettigheter eller andre virkelige eller lisensrettigheter gis på ekstravarer eller annet materiale som er tatt fra nettstedet eller tjenesten. Med de eneste unntakene som beskrevet over, forbeholdes alle rettigheter.

Bruk som ikke er tillatt

All annen bruk av tjenesten eller nettstedet enn det som er tillatt i disse Betingelsene eller i tilsvarende betingelser om Tjenesteleveranse er uttrykkelig forbudt uten at det er innhentet skriftlig autorisasjon på forhånd, og vil medføre tap av alle lisenser som er gitt under disse Betingelsene. Slik bruk som ikke er tillatt kan også være ulovlig i henhold til gjeldende lovverk, for eksempel åndsverklover eller beskyttelse av varemerker og andre forskrifter om offentliggjøring eller personvern. Vi forbeholder oss retten til å stenke kontiene til brukere vi mener har brutt loven eller gjeldende forskrifter. Med mindre annet er uttrykkelig uttrykt i disse Betingelsene eller leveransebetingelsene av tjenesten, er det ingenting som kan forstås dit hen at det blir gitt lisenser til eiendomsrettigheter, hverken underforstått eller ved handling. Enhver lisens kan tilbakekalles når sin helst og når som helst.

 1. NETTSTED OG SERVICETILGANG.

Administratoren vil det som er rimelig mulig (i henhold til markedsstandarder som gjelder for lignende tjenester) for å sikre at nettstedet og/eller tjenesten alltid er tilgjengelig. Administratoren skal imidlertid ikke ha noe ansvar for, av noen årsak, for at nettstedet og/eller tjenesten midlertidig eller permanent er utilgjengelig. Under alle omstendigheter, alle tjenestenivåer som man blir enige om fra tid til annet basert på den spesifikke serviceavtalen skal fortsette å gjelde.

Forsinkelse/avbrudd

Tilgang til nettstedet og/eller tjenesten kan bli midlertidig avbrutt, selv uten forutgående varsel, hvis det blir funnet systemfeil eller det er nødvendig å utføre viktig support- eller vedlikeholdsaktiviteter, eller det er noen andre grunner som er utenfor Administratorens kontroll. Vi forbeholder oss også retten til å avbryte tilgang til nettstedet og tjenesten når som helst, selv uten forutgående varsel, grunnet overtredelse av disse Betingelsene og/eller betingelsene for leveranse av tjenesten. Man er hermed enige om at Technogym under alle omstendigheter skal være løst fra ansvar og holdes skadefri for alle skader og tap, inkludert tap av data, som måtte være et eventuelt resultat av tjenesten eller tilgangen til nettstedet.

Brukerens ansvar

Brukeren har et personlig ansvar for aktivering og vedlikehold av alle avtaler og tjenester som gir tilgang til nettstedet og/eller tjenesten og for administrasjonen av hans eller hennes eget nettstedet og Tjeneste-tilgang og autentisitetsakkreditiver.

Bruk av tjenesten MyWellness®-koden

Hvis brukeren benytter seg av tjenesten med MyWellness®-koden, kan tilgang innebære bruken av MyWellness®key Link programvare.

 1. REGLER OM ADFERD OG MATERIELL SOM TILHØRER BRUKEREN.

Fremlegging av personvernpolicy

Redegjørelse om behandling av personopplysninger av Administratoren er tilgjengelig her Personvern og sikkerhet. Du er med dette informert om at Wellness-operatøren, som en selvstendig databestyrer, vil på sin side måtte gi sin egen redegjørelse om hvordan de behandler personopplysninger.

Informasjon som ikke er konfidensiell.

Med unntak av personopplysninger som vil bli behandlet i samsvar med det som er angit over, skal alt materiell, innhold, osv som sendes til eller legges inn i databasen bli ansett som ikke konfidensielt og ikke være underlagt noen eierrettigheter. Derfor har ikke Administratoren noen forpliktelse når det gjelder slik informasjon og slikt materiell, og vil anses å være autorisert til hente en kopi av, sende, offentliggjøre og bruke slikt materiell i reklameøyemed.

Materiell som er brukerens eiendom

Nettstedet og tjenesten kan brukes til å opprette, laste opp og dele informasjon når det gjelder leveransen av tjenesten. Nettstedet og tjenesten lar brukeren og alle andre brukere av tjenesten å sende, koble til, lagre eler gjøre tilgjengelig for andre brukere av tjenesten på andre måter, sin informasjon, tekster og/eller materiell som brukeren eier ("Materiell som er brukerens eiendom"). Brukeren er den eneste parten som er ansvarlig for brukerens egen materiell, som brukes på vedkommendes eget ansvar. Ved å sende materiellet som brukeren eier, tar brukeren ansvaret for at han eller hun har full juridisk råderett over dette. Sammen med brukerens eget materiell, aksepterer brukeren at han eller hun ikke skal legge inn eller sende til eller fra nettstedet eller databasen noe materiell:

 1. som er skremmende, utuktig, uanstendig, opprørende, støtende, pornografisk, fornærmende, slik at det innstiller rasisme, diskriminering, fordømmende, truende, skandaløst, tilskyndende, blasfemisk, skadelig for konfidensialitet eller går ut over noens personvern, eller som på noen måte kan føre til ubehag eller skade; eller
 2. som det ikke er innhentet nødvendige lisenser eller godkjenninger, eller som på noen måte kan overtre tredjeparts rettigheter eller nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter; eller som kan krenke patenter varemerker, handelshemmeligheter eller noen annen intellektuell eiendom eller noen annen tredjeparts rettigheter; eller
 3. som representerer eller oppmuntrer til oppførsel som kan anses som ulovlig, som kan forårsake noen form for ansvar når det gjelder noen, som utfører ulovlige handlinger, offentlig orden eller offentlig anstendighet, eller som skader tredjeparts rettigheter på noen steder i verden; eller
 4. som forårsaker skade (inkludert, uten noen begrensning, dataviruser, logiske bomber, trojanske hester, ormer, defekte komponenter, korrupte data eller annen programvare med innhold som er skadelig eller som kan forårsake skade);
 5. som kan overtre rettighetene til personers navn og identitet eller juridiske enheter som på feil grunnlag hevder en tilknytning til en virkelig person eller juridisk enhet; eller som oppgir personopplysninger for tredjepart, som adresser, telefonnumre, e-postadresser, fysiske data eller lignende;
 6. som, basert på vår egen vurdering er støtende eller frastøtende eller som begrenser eller stiller betingelser for andre brukere til å benytte nettstedet eller tjenesten;
 7. som kan anses som søppelpost, eller som er laget på en tilfeldig eller automatisk måte eller inkluderer kommersiell eller etisk uakseptabelt materiell eller innhold, eller som oppmuntrer til ulovlige handlinger (inkludert for eksempel phishing) eller som villeder adressater når det gjelder opprinnelsen av slikt materiell (for eksempel spoofing);
 8. som ikke er i samsvara med kontrakten med leverandøren av nettverkstjenestene eller andre leveransebetingelser når det gjelder mobile enheter;
 9. som skader stabil drift av nettstedet eller tjenesten; eller som
 10. misbruker nettstedet eller Tjenesten på noen som helst måte (inkludert for eksempel, og ikke begrenset til, hacking).

Vi har ikke noe skjøte på materiellet brukeren eier, men, ved å sende eller laste opp dette materialet til nettstedet eller i databasen, gir brukeren implisitt en ugjenkallelig, overførbar, ikke-eksklusiv, gratis lisens uten noen geografisk begrensninger og med muligheten til underlisensiering, til bruk, reproduksjon, modifikasjon, tilpasning, offentliggjøring, oversettelse, dannelsen av avledet arbeid, distribusjon, utførelse og presentasjon av slikt brukermateriell på eller som del av noe instrument (kjent eller senere introdusert på markedet). Brukeren gir også andre brukere av nettstedet og tjenesten en ikke-eksklusiv lisens for tilgang til materiellet brukeren eier ved å bruke nettstedet og/eller Tjenesten, både til bruk, reproduksjon, distribusjon, lage avledet arbeid, publikasjon eller bruk av slikt eid materiell, som tillatt i henhold til innstillingene på nettstedet og/eller tjenesten i henhold til disse Betingelsene.

Fjerning av materiell som er brukerens eiendom

Som leverandør av interaktive tjenester står vi ikke ansvarlig for noen erklæring, bekreftelse eller noe annet materiell som eies av brukeren, eller materiell som blir postet på nettstedet av tredjeparter, inkludert eierne av noen annonser. Selv om vi ikke har noen forpliktelse til å gjennomgå det offentliggjorte materiellet på nettstedet av brukeren eller tredjeparter, forbeholder vi oss allikevel retten til å gjennomgå, endre eller fjerne noe materiell som offentliggjøres eller lagres på nettstedet eller i databasen etter eget forgodtbefinnende når som helst, og av hvilken som helst grunn, inkludert uten foregående varsel. Brukeren er personlig ansvarlig for sikkerhetskopiering og for å endre materialet som vedkommende eier under eget ansvar og på hans eller hennes egen bekostning.

Kompensasjon

Brukeren sier seg enig i å holde Administratoren og dennes avdelinger, tilknyttede bedrifter, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere skadesløse når det gjelder alle krav eller anmodninger, inkludert rimelige juridiske utgifter som fremsettes av noen tredjepart og avhengig av det materiellet som brukeren eier som er publisert og gjort tilgjengelig fra/på nettstedet og/eller ved leveransen av Tjenesten, i sammenheng med tjenesten, overtredelsen av disse Betingelsene eller overtredelse av rettighetene til andre parter.

Forslag

Nettstedet har også en funksjon som kan brukes til å sende forslag og tilbakemelding om tjenesten og N. Ved å sende idéer, forslag, dokumenter og/eller annet ("Bidrag") til oss fra nettsidene for forslag og tilbakemelding, aksepterer brukeren at: (a)Bidragene ikke inneholder konfidensiell informasjon eller informasjon som tilhører noen andre; (b) vi ikke er pålagt, hverken uttrykt eller underforstått konfidensielle forpliktelser når det gjelder bidragene; (c) vi er autorisert til å bruke og legge frem (eller velge å ikke legge frem) bidragene til ethvert formål, på en hvilken som helst måte og med hvilke som helst midler i verden; (d) vi kan ha materiell som ligner på dem som er sendt inn allerede under design eller utvikling; (e) vi tar automatisk eierskap over bidragene uten forpliktelser overfor brukeren; og (f) brukeren har ikke krav på noen kompensasjon, erstatning eller tilbakebetaling av noe slag, under noen som helst omstendigheter.

 1. MATERIELL SOM TILHØRER TREDJEPART

Vi tillater våre forretningspartnere å publisere noe innhold på nettstedet eller innenfor tjenesten, og vi tillater posting av, eller tilgjengeliggjøring av koblinger til andre tredjepart nettsteder eller innhold (som helhet "Materiell som tilhører Tredjepart") i sammenheng med leveranser av tjenester man har blitt enige med for dem som måtte være interessert i denne informasjonen. Administratoren styrer ikke, sponser eller støtter ikke noe av dette materiellet som eies av Tredjepart, og representerer ikke eller gir noen garanti når det gjelder tredjeparts materiell. Administratoren tar ikke noe ansvar for, eller har noen forpliktelser i forhold til materialet som eies av Tredjeparter. Typen og innholdet av meldingene som gjøres tilgjengelig av Technogym på nettstedet eller i forhold til tjenesten kan modifiseres på Administratorens ansvar.

 1. REGISTRERING PÅ NETTSTEDET OG TJENESTEN.

Brukeren skal: (i)Gi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon i løpet av rutinene for registrering, pålogging og/eller abonnement på nettstedet og tjenesten ("Registreringsdata"); (ii) holde hans eller hennes passord og ID-kode konfidensiell; (iii) holde Registreringsdataene og all annen informasjon oppdatert, fullstendig og nøyaktig.

Hver registrering på nettstedet og til tjenesten er bare gyldig for én bruker. Alle ID-koder, passord, brukernavn eller andre elementer er deler av sikkerhetssystemet og rutinene som aktiveres av Administratoren for å beskytte systemet og dataene som er lagret i databasen. Derfor må de ikke gis bort til andre, selv innenfor en gruppe, uansett hvor begrenset den er. Administratoren forbeholder seg retten til å deaktivere ID-koden, passordet og/eller brukernavnet til enhver bruker av tjenesten hvis Administratoren, etter vedkommendes eget forgodtbefinnende, finner ut at noen av disse betingelsene ikke er oppfylt.

Brukeren har eneansvaret for personvern og bruken av passordet og påtar seg all risiko.

Personopplysningene til brukeren vil bli behandlet i samsvar med redegjørelsen gitt her Personvern og sikkerhet

Nøyaktigheten av informasjonen

Ved å bruke tjenesten, forplikter brukeren seg til å sjekke nøyaktigheten av opplysningene som befinner seg i databasen, og påtar seg ansvaret for eventuelle feil. For spørsmål eller anmodninger som dreier seg om Brukeropplysningene som er lagret i databasen kan brukeren kontakte Technogym på e-postadressen nedenfor.

Skjemaer

Brukeren vil få skjemaer for å behandle opplysningene som innhentes av tjenesten basert på den beste forskningsmessige litteraturen, i den hensikt å kunne gi en omtrentlig antydning som en forenkling for brukeren. Derfor anerkjenner og aksepterer brukeren at behandlingen utføres automatisk av systemet og gir ingen medisinsk diagnose eller meninger, og at brukeren ikke kan stole på dem, også fordi Administratoren ikke gir noen presentasjon eller garanti for påliteligheten når det gjelder dette, og man har heller ikke til hensikt å yte slike tjenester, som etter loven må utføres av profesjonelt helsepersonell. Derfor oppmuntres brukeren til å sjekke helsen sin jevnlig av sin lege, som er eneansvarlig for diagnose, behandling og vurdering av brukerens helse.

Personlige aktiviteter og merknader

Tjenesten gir også brukeren en funksjon for organisere hans eller hennes planer, og å ta notater om daglige aktiviteter. Brukeren er klar over det faktum at Administratoren fritt har tilgang til all informasjon som er lagt inn i denne delen av databasen. Derfor avstår brukeren med dette retten til konfidensialitet når det gjelder informasjonen som legges inn, og å legge inn slik informasjon må være i samsvar med alle bestemmelsene i disse betingelsene. De bindende grensene og bestemmelsene i loven skal fortsette å gjelde, inkludert bestemmelsene om behandling og personopplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Alt som offentliggjøres for leveranse av tjenesten offentliggjøres uten noen garanti, betingelser eller noe annet. På samme måte, uten fordommer i forhold til bindende juridiske begrensninger, tillater Administratoren brukeren å bruke tjenesten på den uttrykte antakelsen av ineffektiviteten til noen fremstilling, garanti, betingelser eller andre grenser (inkludert, uten noen begrensninger overhode, de underforståtte garantiene om god kvalitet, riktighet for den foreslåtte bruken og egnetheten og riktig stell eller utøvelsen fra kvalifiserte profesjonelle som, med unntak av det som er ekskludert av denne betingelsen kan ha en virkning når det gjelder innholdet av tjenesten).

Utelatelse av konsulenttjenester

Brukeren sier seg enig i at behandling, studier og annet materiell som er tilgjengelig på nettstedet eller i sammenheng med tjenesten ikke er profesjonelle pålitelige råd eller anbefalinger. Brukeren anerkjenner og aksepterer at ingen medisinske eller helsemessige tjenester gis via nettstedet og/eller tjenesten og at materialene som gis ikke erstatter profesjonelle medisinske råd. Brukeren anerkjenner og aksepterer at Administratoren ikke står ansvarlig for noe som kan skje som skyldes at brukeren eller noen annen part som informeres om slikt innhold stoler på dataene eller innholdet på nettstedet og/eller tjenesten.

 1. ANSVAR

Uten fordommer når det gjelder bindende juridiske begrensninger (f.eks. dem som gjelder beskyttelse av kunder eller skader forårsaket med hensikt eller grov forsømmelse), har Administratoren eller noen annen part som har handlet å vegne av (uansett om de har vært involvert i dannelsen, produksjonen, vedlikeholdet eller leveransen av tjenesten) eller noen annen gruppe selskaper til Administratoren eller noen av deres direktører, ledere, ansatte, aksjonærer eller agenter noe ansvar for noe beløp og for noen typer skader som kan ha forårsaket at brukeren eller noen annen tredjepart (inkludert f.eks., men ikke begrenset til noen direkte, indirekte eller følgeskader, tap av inntekt, skade på forretningsmessig omdømme, tap av data, kontraktuelle eller ikke kontraktuelle skader, inflasjon, renter eller annet som avledes fra eller på noen måte er forbundet med avbrudd av aktiviteter, inkludert situasjoner forårsaket av utelatelse eller forsømmelse som avledes av kontraktuelt ansvar eller ikke-kontraktuelt ansvar) som på noen måte kommer av leveransen av tjenesten eller som er knyttet til på noen måte med bruken, at man ikke kan bruke eller resultatene av bruken av tjenesten, eller som skyldes noe annet nettsted, i de applikasjonene, osv., inkludert, men uten noen som helst begrensninger, tap eller skade på grunn av viruser som kan påvirke brukerens elektroniske utstyr (datamaskin eller annet), programvare, data eller annen eiendom som brukes til å få tilgang til, bruk eller nettlesing av brukeren eller som brukes til nedlastning av materiell fra databasen eller fra andre nettsteder eller apper som er knyttet til tjenesten.

Denne ansvarsbegrensningen er ikke ment å erstatte bindende juridiske begrensninger, dvs. den gjelder ikke i tilfeller som har skjedd med hensikt eller grov forsømmelse.

 1. KOBLINGER TIL ELLER FRA ANDRE NETTSTEDER

Koblingene til tredjeparts nettsteder som er gitt på nettstedet er bare for å gjøre det enklere for brukeren av nettstedet. Ved å klikke på dem forlater du nettstedet. Administratoren har ikke foretatt noen gjennomgang av nettstedene som har koblinger på nettstedet, og kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for hvordan disse blir administrert, hva de inneholder og tilgjengeligheten deres. Derfor er ikke Administratoren noen representant for eller garanterer ingenting når det gjelder disse stedene, dvs. materialet de inneholder eller resultatet ved bruken av den. Nettstedets besøkende som bestemmer å gå til disse nettstedene gjør dette på eget ansvar og risiko.

Brukere som ønsker å opprette sine egne koblinger til nettstedet, kan gjøre dette gitt at det lages en virkelig kobling til nettstedets hjemmeside og at Nettstedets innhold ikke kopieres, og også gitt at:

 1. Varemerkene Technogym® eller Mywellness® eller en tilsvarende logo må ikke fjernes eller fordreies og størrelsene og egenskapene deres må ikke endres på noen måte;
 2. det ikke lages noen ramme og/eller brukes noen andre nettlesere eller miljø er laget rundt nettstedet
 3. denne koblingen innebærer ikke, selv ikke indirekte, at Administratoren støtter produktene eller tjenestene til tredjeparten;
 4. dette er ikke gjort som noe forsøk på å representere, selv ikke underhånden, noen type forhold mellom Administratoren og brukeren som eier koblingen, eller å gi falsk eller unøyaktig informasjon om Administratoren;
 5. dette ikke er gjort som noe forsøk på å bruke noe varemerke eller logo reprodusert på nettstedet uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Administratoren;
 6. denne koblingen kommer fra et nettsted som ikke er administrert av brukeren som er registrert på nettstedet;
 7. nettstedet til brukeren av nettstedet ikke representerer noe frastøtende, støtende eller polemisk innhold, innhold som overtrer åndsverkrettigheter eller rettighetene til noen tredjepart eller som på noen annen måte kan overtre lover, forskrifter, offentlig orden eller offentlig sømmelighet.

Administratoren forbeholder seg retten til å frata brukeren retten til å opprette en kobling til nettstedet eller å gjennomføre andre tiltak som anses som nødvendig eller egnet, når som helst, selv om bare én av betingelsene fremlagt i dette avsnittet er brutt.

Brukeren må holde Administratoren skadesløs for ethvert tap eller skade denne kan lide på grunn av overtredelse av noen av betingelsene som er fremlagt i dette avsnittet.

 1. BETINGELSER FOR BRUK AV TJENESTEN.

Brukeren påtar seg alle plikter og alt ansvar for alle justeringer av hans eller hennes maskinvare, programvare eller andre instrumenter eller reparasjonen av disse, vedlikehold eller korreksjon som kan være nødvendig for å benytte seg av funksjonene i tjenesten levert av Administratoren.

 1. GJELDENDE LOV OG TVISTER.

Disse betingelsene er underlagt italiensk lov, med unntak av forskriftene om internasjonale, juridiske tvister og FN-konvensjonen om internasjonalt salg av varer. Innenfor bindende, juridiske grenser, er det den italienske dommeren i Retten i Bologna, Italia, skal ha jurisdiksjon over alle tvister som måtte oppstå om disse Betingelsene for bruk av tjenesten. Under alle omstendigheter er det enighet om at Administratoren ikke desto mindre kan kontakte brukeren i enhver jurisdiksjon eller enhver rett når (a) for sen betaling fra brukeren basert på bruk av tjenesten skal innkreves; (b) intensjonen er å innhente beskyttelse mot en eventuell overtredelse av rettighetene i åndsverkloven. Denne bestemmelsen er ikke ment å avvike fra bestemmelser i loven som pålegger jurisdiksjonen av retten med den naturlige jurisdiksjonen over kunden, dersom brukeren er klassifisert som en forbruker basert på gjeldende lov.

For klargjøring når det gjelder Betingelsene slik de er beskrevet ovenfor, klager eller klargjøring som angår materiellet om tjenesten, kan du kontakte Administratoren på følgende e-postadresse: mywellnesscloud@technogym.com.