Dank u wel voor uw tijd

Aspiration map

Vul de enquête in

Haal uw aspiratiekaart op

Begin te bewegen

In welke mate wilt u de onderstaande doelstellingen bereiken door middel van training?

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Mijn lichamelijk bewustzijn vergroten 1 2 3 4 5
 • Ontspannen en de dagelijkse stress van me afwerken 1 2 3 4 5
 • Afvallen en mijn ideale gewicht bereiken 1 2 3 4 5
 • Mijn lichaam vormen en er beter uitzien 1 2 3 4 5
 • Lichamelijk actief zijn om gezond te blijven 1 2 3 4 5
 • Regelmatig bewegen om mijn levensstijl te verbeteren 1 2 3 4 5
 • Mijn spiermassa laten toenemen 1 2 3 4 5
 • Mede dankzij mijn fysieke verschijning succesvol worden 1 2 3 4 5
 • Getraind worden voor de sport die ik reeds beoefen 1 2 3 4 5
 • Mijn sportprestaties verbeteren 1 2 3 4 5
 • Plezier hebben en mijn tijd nuttig besteden 1 2 3 4 5
 • Anderen leren kennen en nieuwe ervaringen opdoen 1 2 3 4 5

In welke mate vindt u het in uw leven belangrijk dat u...

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Luistert naar uzelf en uw lichaam om balans te vinden 1 2 3 4 5
 • Door uzelf en anderen wordt gewaardeerd 1 2 3 4 5
 • Fit bent en zich fit voelt 1 2 3 4 5
 • Succesvol bent, autoriteit heeft en aandacht krijgt 1 2 3 4 5
 • Uw fysieke prestaties verbetert 1 2 3 4 5
 • Met anderen bezig bent door middel van plezierige activiteiten 1 2 3 4 5

Welke van de volgende activiteiten zou u willen doen om uw doelstellingen te behalen?

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Stretchen en souplessetraining 1 2 3 4 5
 • Krachttraining met apparaten 1 2 3 4 5
 • Cardiovasculaire training op apparaten 1 2 3 4 5
 • Krachttraining met gewichten 1 2 3 4 5
 • Specifieke, sportgerelateerde training 1 2 3 4 5
 • Ontspannende groepsactiviteiten 1 2 3 4 5

Vul de onderstaande velden in om meer te weten te komen over je aspiraties.

Aspiratiezoekerr©
Opmerkingen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens
In deze voorschriften en richtlijnen zijn de wijzes beschreven waarop uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden door de software- applicatie "Aspiration Finder©" (de "Applicatie") eigendom van Technogym S.p.A., een bedrijf gevestigd in Italië met kantooradres op Via G. Perticari nr. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italië ("Technogym"). De Applicatie valt onder een licentie en is beschikbaar gesteld op het web bij EGO WELLNESS RESORT - Via Provinciale S. Alessio 1763/H Lucca - 55100 - Lucca (de "Beheerder").
Toegang tot de Applicatie kan worden verkregen via de website www.technogym.com (de "Site") of geïntegreerd zijn binnen de website van de Beheerder.
Met de Applicatie kunt u de aspiraties die u stimuleren om lichamelijke activiteiten te verrichten definiëren. Dit vindt plaats door automatische verwerking van bepaalde verzamelde persoonlijke gegevens, verwerkt en opgeslagen door de database van de Applicatie. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt namens de Beheerder, die derhalve eigenaar is van de betreffende verwerking. Technogym kan alle door de Applicatie verzamelde gegevens uitsluitend gebruiken in geaggregeerde vorm om de service te verbeteren en deze is in ieder geval onderwerp van anonimisering.
Deze opmerkingen vormen dus geen informatiebericht over privacy van gegevens voor registratiedoeleinden die van toepassing zijn op de Beheerder. Wij vragen gebruikers het informatiebericht te lezen dat de Beheerder verplicht is te leveren met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Desalniettemin vragen wij u dit document aandachtig te lezen om het beleid en de doeleinden te begrijpen van de verwerking van de gegevens door de Applicatie.
 1. Type verzamelde gegevens en acquisitiemethoden.
  Gebruik van de Applicatie gaat gepaard met de acquisitie en verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke details (zoals naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) en gegevens met betrekking tot persoonlijke voorkeuren verzameld via een vragenlijst die automatisch verwerkt worden. In ieder geval, is het informatie die gebruikers uit vrije wil invoeren en die niet automatisch verzameld wordt, behalve dan de hierop volgende verwerking door de Applicatie.
 2. Doeleinden en methoden van gegevensverwerking.
  Alle in de database van de Applicatie verzamelde gegeven zullen gebruikt worden om de aspiraties van de gebruiker te identificeren, evenals het voldoen aan de hieruit voortvloeiende wettelijke vereisten, onderwerp van aanvullende doeleinden die de Beheerder bekend moet maken in zijn informatiebericht inzake privacy van gegevens.
 3. Plaats waar de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen.
  De registratie van de gegevens houdt de aanvaarding in dat de gegevens zullen worden opgeslagen in de database van de Applicatie op servers die zich in Italië bevinden, onderhevig aan supervisie en controle door Technogym en/of de gekozen leveranciers van web hosting en conservatieve en/of evolutieve onderhoudsdiensten. Deze Database zal beschikbaar gesteld worden aan de Beheerder en onderhouden worden namens de Beheerder, die alle wettelijke aansprakelijkheden behoudt met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Merk echter wel op dat de overdracht van gegevens via Internet desalniettemin bepaalde risico's heeft en, ook al houdt Technogym zich aan passende niveaus van veiligheid, wij geen volledige veiligheid kunnen garanderen. Alle overdracht van gegevens op het Internet vindt plaats op risico van de geregistreerde gebruiker. Vanaf het moment dat wij de gegevens ontvangen in onze database, zullen wij alle maatregelen en procedures toepassen om ongeoorloofde toegang or willekeurig welke schade te voorkomen.
 4. Personen of categorieën van personen aan wie de persoonlijke gegevens doorgegeven kunnen worden of die toegang hebben tot de gegevens als verantwoordelijken voor de verwerking of verwerkers en toepassingsgebied van verspreiding van de gegevens.
  In de database ingevoerde persoonlijke gegevens zullen beschikbaar zijn voor de Beheerder en door Beheerder gebruikt worden in overeenstemming met de hierdoor geïdentificeerde doelen. De Beheerder kan, op zijn beurt, personeelsleden of freelance stafleden aanstellen voor het verwerken van de gegevens volgens de door de Beheerder onafhankelijk gedefinieerde doeleinden.
 5. Duur van de verwerking.
  De duur van het opslaan en verwerken van gegevens in de database wordt vastgesteld en beheerd door de Beheerder onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. Controleer alstublieft de betreffende voorwaarden bij uw Beheerder.

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i nostri servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:http://egowellness.it/, corrispondente alla pagina Privacy del sito.

La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web gestito medesimo e non anche di altri siti web esterni consultabili dall’utente tramite link.

Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all’interno dei differenti canali di accesso, suddivisi sulla base degli argomenti trattati (Aree Tematiche).

1. Tipi di dati trattati

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati ad Utenti direttamente identificabili.

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP ed i nomi di dominio del computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta.

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati, nei differenti canali di accesso di questo sito, e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti, comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.

Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

2. Finalità del trattamento dei dati

EGO S.r.l. effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari canali di accesso.

All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

3. Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

4. Facoltatività del conferimento dei dati

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel sito/portale; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio.

5. Comunicazione e/o diffusione dei dati

I dati personali degli Utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, etc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

 • ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (ad esempio servizio di spedizione della documentazione richiesta);
 • la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
 • durante un procedimento legale.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da EGO S.r.l., incaricata del trattamento.

6. Il “titolare” del trattamento

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato questo sito, è EGO S.r.l.

7. Diritti degli interessati

Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati, hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Neem contact op met een medewerker van de club om het privacybeleid te lezen.

* Verplicht veld

Uw aspiratiekaart is naar uw e-mailadres gezonden.

Als u deze niet heeft ontvangen, hier klikken alstublieft