Tack för din medverkan

Profile test

Fyll i undersökningen

Få ditt resultat

Börja röra på dig

Vilka konkreta mål vill du uppnå med träningen?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Få en ökad kroppskännedom 1 2 3 4 5
 • Minska stress och koppla av 1 2 3 4 5
 • Nå min idealvikt 1 2 3 4 5
 • Forma kroppen och se mer tränad ut 1 2 3 4 5
 • Hålla mig frisk 1 2 3 4 5
 • Bli starkare och piggare i vardagen 1 2 3 4 5
 • Öka min muskelmassa 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre på jobbet och påverka min framgång 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre i den idrott/sport jag utövar 1 2 3 4 5
 • Träna idrottsspecifik träning 1 2 3 4 5
 • Ha kul och använda min tid på ett meningsfullt sätt 1 2 3 4 5
 • Lära känna andra människor och få nya upplevelser 1 2 3 4 5

I livet tycker du det är viktigt att

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Lyssna på kropp & själ för att uppnå balans 1 2 3 4 5
 • Uppskatta mig själv och bli uppskattad av andra 1 2 3 4 5
 • Vara och känna mig i form 1 2 3 4 5
 • Känna mig framgångsrik 1 2 3 4 5
 • Hålla mig i god fysisk form 1 2 3 4 5
 • Interagera med andra genom roliga aktiviter 1 2 3 4 5

Vad tränar du helst?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Rörlighetsträning 1 2 3 4 5
 • Träning för att stärka och forma kroppen 1 2 3 4 5
 • Konditionsträning 1 2 3 4 5
 • Styrketräning 1 2 3 4 5
 • Särskild idrottsrelaterad träning 1 2 3 4 5
 • Gruppträning 1 2 3 4 5

För att få reda på mer om dina ambitioner, vänligen fyll i följande fält.

Aspiration Finder©
Information om behandling av personuppgifter
Dessa regler och riktlinjer beskriver på vilket sätt dina personuppgifter behandlas av mjukvaruapplikationen "Aspiration Finder" ©" ("Applikationen"). Denna tillhör Technogym S.p.A., ett företag som är registrerat i Italien på adressen Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italien ("Technogym"). Applikationen är auktoriserad och finns tillgänglig på webben under EGO WELLNESS RESORT - Via Provinciale S. Alessio 1763/H Lucca - 55100 - Lucca ("Operatören").
Applikationen finns tillgänglig på hemsidan www.technogym.com ("Hemsidan") eller också utgör den en del av Operatörens hemsida. .
Applikationen gör att du kan definiera de ambitioner som driver dig till att engagera dig i fysisk aktivitet. Detta sker genom en automatisk behandling av vissa personuppgifter som samlas, hanteras och lagras i Applikationens databas. Dessa uppgifter behandlas endast för Operatörens räkning och den därtill relaterade behandlingen blir därför dennes egendom. Technogym kan endast använda de uppgifter, som samlats in generellt av Applikationen i kollektiv form, för att förbättra sin service. Dessa uppgifter måste i vilket fall som helst undergå anonymisering.
Dessa anmärkningar utgör därför inte någon form av informationsmeddelande om dataskydd för myndighetskontroll som kan hänföras till operatören. Vi ber alla användare att läsa det informationsmeddelande om behandling av personuppgifter som Operatören måste tillhandahålla. Vi ber dig likväl att noga läsa detta dokument för att förstå de principer och syften som ligger till grund för Applikationens behandling av personuppgifter.
 1. Typ av insamlade uppgifter samt insamlingsmetoder.
  Användning av applikationen innebär förvärvande och hantering av uppgifter som rör personliga detaljer (som förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om personliga preferenser, vilka samlas in med hjälp av ett frågeformulär och behandlas automatiskt. I vilket fall som helst så handlar det om information som användarna för in av egen fri vilja och som inte samlas in automatiskt, förutom att de senare behandlas av Applikationen. .
 2. Syften och metoder för behandling av uppgifterna. .
  Alla uppgifter som samlats in i Applikationens databas ska användas för att identifiera användarens ambitioner samt tillfredsställa härigenom uppkomna juridiska krav, vilka är underkastade ytterligare syften som Operatören måste bekantgöra i sitt informationsmeddelande om dataskydd.
 3. Plats där personuppgifterna ska lagras. Place where the personal data will be stored.
  Registrering av personuppgifter innebär också att man godkänner att dessa uppgifter lagras i Applikationens databas på servrar som befinner sig i Italien och som överses och kontrolleras av Technogym och/eller dess utvalda leverantörer av webbhotell och konservativa och/eller evolutiva underhållstjänster. Denna databas är tillgänglig för Operatören och underhålls för Operatörens räkning. Denne behåller allt juridiskt ansvar vad beträffar behandling av personuppgifter. Dock ber vi dig lägga märke till att dataöverföring via Internet i vilket fall som helst är förenad med vissa risker och även om Technogym observerar lämpliga säkerhetsnivåer kan vi inte garantera total säkerhet. All dataöverföring via Internet sker på den registrerade användarens egen risk. . Från det ögonblick vi mottar uppgifterna i vår databas kommer vi att ta alla mått och steg för att förhindra ej auktoriserat tillträde eller all form av skada.
 4. Personer eller kategorier av personer till vilka personuppgifterna kan vidarebefordras eller som har tillträde till uppgifterna som kontrollörer samt syfte med spridning av uppgifterna.
  De personuppgifter som lagts in i databasen kommer att vara tillgängliga för och användas av Operatören enligt fastställda ändamål. Operatören kan i sin tur anlita sina anställda eller sin frilanspersonal för behandling av uppgifterna enligt de mål som fastställts av Operatören själv. .
 5. Behandlingens löptid.
  Löptiden för lagring och behandling av personuppgifter i databasen fastställs och sköts av Operatören på eget ansvar. Kontrollera tillämpliga villkor med din Operatör .

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i nostri servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:http://egowellness.it/, corrispondente alla pagina Privacy del sito.

La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web gestito medesimo e non anche di altri siti web esterni consultabili dall’utente tramite link.

Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all’interno dei differenti canali di accesso, suddivisi sulla base degli argomenti trattati (Aree Tematiche).

1. Tipi di dati trattati

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati ad Utenti direttamente identificabili.

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP ed i nomi di dominio del computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta.

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati, nei differenti canali di accesso di questo sito, e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti, comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.

Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

2. Finalità del trattamento dei dati

EGO S.r.l. effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari canali di accesso.

All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

3. Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

4. Facoltatività del conferimento dei dati

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel sito/portale; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio.

5. Comunicazione e/o diffusione dei dati

I dati personali degli Utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, etc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

 • ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (ad esempio servizio di spedizione della documentazione richiesta);
 • la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
 • durante un procedimento legale.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da EGO S.r.l., incaricata del trattamento.

6. Il “titolare” del trattamento

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato questo sito, è EGO S.r.l.

7. Diritti degli interessati

Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati, hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Kontakta personalen i kluben för att läsa integritetspolicyn

* Obligatoriskt fält

Ditt Profile resultat har skickats till din epostadress

Om du inte fått den klicka här